Gå direkt till sidans innehåll

Syremättnad

Nyckeltal SE. 6.5. 4

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Lägsta uppmätta värdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Lägst uppmätt syremättnad i fem vattendrag

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Syremättnaden varierar kraftigt, precis som syrgashalten, i vattendragen mellan olika år. Till exempel varierade den lägsta uppmätta halten för Bunkeflodiket mellan 21 och 99 procent under den redovisade perioden. Generellt sett är de lägsta uppmätta värdena lägre för Sege å och högre för Tygelsjöbäcken vid en jämförelse mellan alla fem vattendragen.

Se även nyckeltalet "Syremättnad årsmedel" där årsmedelvärdena av den uppmätta syremättnaden redovisas för provtagningspunkterna i de fem vattendragen.

Syremättnad är den andel som den uppmätta syrehalten utgör av den teoretiskt möjliga halten vid aktuell temperatur. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden överstiga 100 procent.

Senast uppdaterad: 2024-05-07