Gå direkt till sidans innehåll

Syremättnad årsmedel

Nyckeltal SE. 6.5. 14

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt syremättnad i fem vattendrag

Rad-id Vattendrag Senaste värdet (%) Datum

0

Sege å

 76,0

2023

1

Risebergabäcken

 98,0

2023

2

Tygelsjöbäcken

 110,0

2023

3

Skumparpsdiket

 91,8

2023

4

Bunkeflodiket

 82,7

2023

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Syremättnaden varierar kraftigt, precis som syrgashalten, i vattendragen mellan olika år. Till exempel varierade den uppmätta årsmedelhalten för Bunkeflodiket mellan 67,3 och 129 procent under den redovisade perioden. Årmedel av syremättnaden för vattendragen ligger generellt på runt 100 procent. Generellt sett är också årsmedelvärdena lägre för Sege å och högre för Tygelsjöbäcken vid en jämförelse mellan alla fem vattendragen.

Se även nyckeltalet "Syremättnad" där de lägst uppmätta värdena av syremättnad vid provtagningspunkterna i de fem vattendragen redovisas.

Syremättnad är den andel som den uppmätta syrehalten utgör av den teoretiskt möjliga halten vid aktuell temperatur. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden överstiga 100 procent.

Senast uppdaterad: 2024-05-07