Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalter

Nyckeltal SE. 6.5. 5

3-års rullande medelvärde av totalkvävehalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalkväve i fem vattendrag.

Rad-id Vattendrag Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Tygelsjöbäcken

 14,47

2021

1

Skumparpsdiket

 5,37

2021

2

Sege å

 2,77

2021

3

Risebergabäcken

 2,44

2021

4

Bunkeflodiket

 1,74

2021

Datakälla: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd samt Malmö stad

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalkväve sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna ökat i Tygelsjöbäcken. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2023-11-20