Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxidexponering

Indikator MP. 5.1. 1

Malmöbornas exponering för kvävedioxid har beräknats och andelen som exponeras för halter under riktvärdet redovisas här. Riktvärdet som avses här är Naturvårdsverkets förslag på nya preciseringar av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Procent av befolkningen som exponeras under riktvärdet för kvävedioxid (10 µg/m³ (årsmedelvärde))

Rad-id Datum Värde (%)

0

2011

3

1

2017

8

2

2021

13

3

2023

25

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen Malmöbor som exponeras för kvävedioxidhalter under riktvärdet 10 µg/m³ (årsmedelvärde) har ökat sedan år 2011 och uppgår år 2023 till 25 procent.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2021. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att 100 procent av Malmöborna exponeras för kvävedioxidhalter under riktvärdet år 2030. Jämfört med basåret 2021 var andelen Malmöbor, som exponerades för kvävedioxidhalter under riktvärdet, 12 procentenheter högre år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-06-07