Gå direkt till sidans innehåll

Marknära ozon

Nyckeltal SE. 2.1. 4

Ozonhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Rådhuset

1989

46

1

Rådhuset

1990

39

2

Rådhuset

1991

41

3

Rådhuset

1992

43

4

Rådhuset

1993

40

5

Rådhuset

1994

43

6

Rådhuset

1995

50

7

Rådhuset

1996

50

8

Rådhuset

1997

48

9

Rådhuset

1998

47

10

Rådhuset

1999

50

11

Rådhuset

2000

49

12

Rådhuset

2001

46

13

Rådhuset

2002

52

14

Rådhuset

2003

49

15

Rådhuset

2004

54

16

Rådhuset

2005

49

17

Rådhuset

2006

52

18

Rådhuset

2007

50

19

Rådhuset

2008

54

20

Rådhuset

2009

50

21

Rådhuset

2010

52

22

Rådhuset

2011

57

23

Rådhuset

2012

56

24

Rådhuset

2013

57

25

Rådhuset

2014

56

26

Rådhuset

2015

58

27

Rådhuset

2016

54

28

Rådhuset

2017

55

29

Rådhuset

2018

60

30

Rådhuset

2019

60

31

Rådhuset

2020

55

32

Rådhuset

2021

51

33

Rådhuset

2022

50

34

Rådhuset

2023

49

35

Dalaplan, torget

2006

46

36

Dalaplan, torget

2007

44

37

Dalaplan, torget

2008

44

38

Dalaplan, torget

2009

44

39

Dalaplan, torget

2010

45

40

Dalaplan, torget

2011

50

41

Dalaplan, torget

2012

48

42

Dalaplan, torget

2013

47

43

Dalaplan, torget

2014

43

44

Dalaplan, torget

2015

48

45

Dalaplan, torget

2016

47

46

Dalaplan, torget

2017

48

47

Dalaplan, torget

2018

53

48

Dalaplan, torget

2019

52

49

Dalaplan, torget

2020

47

50

Dalaplan, torget

2021

45

51

Dalaplan, torget

2022

45

52

Dalaplan, torget

2023

45

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av marknära ozon i taknivå har de senaste två åren legat på ca 50 µg/m³. Detta är något lägre än år 2011-2020 då halterna var över 54 µg/m³ i taknivå varje år. De högsta halterna uppmättes år 2018-2019 med ozonhalter kring 60 µg/m³ i taknivå. I början av 1990-talet var halterna i taknivå lägre, kring 40 µg/m³. Halterna i gatumiljö är lägre då kväveutsläppen från trafiken reagerar med ozonet, så att ozonhalterna sjunker.

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde av marknära ozon finns ej. Däremot ska halten marknära ozon enligt miljökvalitetsnormen inte överskrida 120 µg/m³ som åtta timmars medelvärde sedan år 2010. Möjligheten att nå målet är beroende av internationella utsläppsminskningar.

De senaste tio årens mätningar i gatunivå visar att årsmedelhalterna av marknära ozon är lite lägre i trafikerad gatumiljö än årsmedelhalterna i taknivå. Anledningen till att ozonhalterna är lägre i gatumiljöer än i områden längre från vägtrafikkällor är att ozon reagerar med andra luftföroreningar som finns i höga halter i gatumiljö.

Indirekt är trafiken den största källan till marknära ozon, men även intransport av luftmassor från kontinenten bidrar till stor del av de halter som uppmäts i Malmö. Ozon är en sekundär luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, tillsammans med solljus.

I höga halter har ozon en negativ påverkan på människors hälsa. Bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. Ozon kan även orsaka inflammation av luftvägarna. Barn och äldre är särskilt känsliga. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär och har även ett samband med dödlighet och inläggning på sjukhus. Ozon förstärker även effekten av andra luftföroreningar. På marknivå orsakar ozon skördeförluster genom skador på grödor, träd och vilda växter. Det bryter även ner material som papper, plast, gummi och textilier.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-06-07