Gå direkt till sidans innehåll

Halter i utomhusluft

Delområde SE. 2. 1

Statistik baserat på mätdata från kontinuerliga mätningar av luftföroreningshalter i tak- och gatunivå i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar föroreningarna kvävedioxid, partiklar, marknära ozon, svaveldioxid, bensen och kolmonoxid. Även metaller och PAH från olika mätkampanjer som genomförts genom åren visas.

Trenden är positiv för de flesta nyckeltal avseende luftföroreningar men för marknära ozon är den något negativ. Vid mätplatsen i taknivå, Rådhuset, har kvävedioxidhalterna mer än halverats jämfört med mitten av 1980-talet och ligger numera strax under 10 µg/m³ eller ungefär 25 % av gällande miljökvalitetsnorm. Partikelhalterna (PM 2,5 och PM 10) har legat på ungefär samma nivå de senaste tjugo åren men minskat något under senare år. I taknivå ligger PM 2,5 numera strax under 10 µg/m³ respektive för PM 10 strax under 20 µg/m³.

Halterna av marknära ozon har haft en ökande tendens men minskat under de senaste tre åren. I taknivå uppgår ozonhalterna till strax över 50 µg/m³ vilket endast är något höger än i mitten av 1990-talet, då de var som lägst under den redovisade perioden. När det gäller svaveldioxid, kolmonoxid och bensen har årsmedelhalterna minskat avsevärt och de senaste 15 åren uppgår de till endast 10 % eller mindre av gällande miljökvalitetsnorm. Koldioxidhalterna följer de internationella trenderna och ökar.

Vid en jämförelse av mätvärden från mätkampanjen år 2018 avseende tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med tidigare mätkampanjer var tungmetallhalterna högre förutom för nickel. För halten av benso(a)pyren, som är en markör för PAH, ses en tydlig minskning jämfört med de tidigare mätkampanjerna. Samtliga uppmätta halter är dock avsevärt lägre än miljökvalitetsnormen för respektive ämne.

I Malmös miljömål framhålls att hälsofarlig exponering ska minska avsevärt samt att luftföroreningshalter ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation. En minskning av utsläppen från alla utsläppskällor (industri, energi, trafik och maskiner) men speciellt vägtrafiken är viktigt för att kunna åstadkomma detta.

Senast uppdaterad: 2023-11-27