Gå direkt till sidans innehåll

Svaveldioxid

Nyckeltal SE. 2.1. 5

Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå

Rad-id Datum Värde (µg/m³)

0

1967

76

1

1968

69

2

1969

87

3

1972

69

4

1973

79

5

1974

59

6

1975

42

7

1976

53

8

1977

55

9

1978

43

10

1979

57

11

1980

49

12

1981

50

13

1982

43

14

1983

33

15

1984

23

16

1985

20

17

1986

17

18

1987

20

19

1988

13

20

1989

12

21

1990

8,9

22

1991

7,8

23

1992

7,0

24

1993

8,3

25

1994

5,8

26

1995

6,1

27

1996

7,8

28

1997

5,4

29

1998

4,2

30

1999

3,9

31

2000

2,0

32

2001

1,9

33

2002

2,2

34

2003

3,4

35

2004

2,6

36

2005

3,6

37

2006

3,0

38

2007

1,6

39

2008

1,6

40

2009

1,7

41

2010

2,1

42

2011

1,8

43

2012

1,3

44

2013

1,4

45

2014

1,2

46

2015

0,8

47

2016

1,0

48

2017

0,9

49

2018

0,9

50

2019

0,8

51

2020

0,8

52

2021

0,7

53

2022

0,6

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat mellan 0,5- 1 µg/m³, vilket är mindre än 10 % av gränsvärdesnormen. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m³ uppfylldes därmed med god marginal.

Svaveldioxid orsakar irritation i andningsvägarna och höga halter ökar förekomsten av luftvägssjukdomar. Svaveldioxid som luftförorening har dock liten betydelse ur hälsosynpunkt i Sverige idag. Effekterna av svaveldioxid på natur och miljö är dels försurning av mark och vatten dels söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-11-27