Gå direkt till sidans innehåll

PM2,5-partiklar

Nyckeltal SE. 2.1. 3

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM2,5, i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Rådhuset

1999

11,6

1

Rådhuset

2000

11,4

2

Rådhuset

2001

12,0

3

Rådhuset

2002

12,5

4

Rådhuset

2003

15,3

5

Rådhuset

2004

9,2

6

Rådhuset

2005

10,7

7

Rådhuset

2006

10,8

8

Rådhuset

2007

10,3

9

Rådhuset

2008

10,6

10

Rådhuset

2009

11,2

11

Rådhuset

2010

13,0

12

Rådhuset

2011

12,8

13

Rådhuset

2012

10,2

14

Rådhuset

2013

9,8

15

Rådhuset

2014

10,5

16

Rådhuset

2015

9,7

17

Rådhuset

2016

7,7

18

Rådhuset

2017

7,9

19

Rådhuset

2018

8,9

20

Rådhuset

2019

8,7

21

Rådhuset

2020

7,7

22

Rådhuset

2021

7,8

23

Rådhuset

2022

7,7

24

Rådhuset

2023

6,6

25

Dalaplan, torget

2006

11,2

26

Dalaplan, torget

2007

10,9

27

Dalaplan, torget

2008

11,7

28

Dalaplan, torget

2009

12,0

29

Dalaplan, torget

2010

13,0

30

Dalaplan, torget

2011

14,0

31

Dalaplan, torget

2012

11,0

32

Dalaplan, torget

2013

10,6

33

Dalaplan, torget

2014

11,5

34

Dalaplan, torget

2015

10,3

35

Dalaplan, torget

2016

8,9

36

Dalaplan, torget

2017

8,5

37

Dalaplan, torget

2018

10,0

38

Dalaplan, torget

2019

8,9

39

Dalaplan, torget

2020

8,5

40

Dalaplan, torget

2021

8,3

41

Dalaplan, torget

2022

8,2

42

Dalaplan, torget

2023

7,2

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av partiklar, PM2,5, i taknivå uppvisar totalt sett en något minskande trend. Halterna har de senaste åren varierat mellan 7-19 µg/m³, vilket är omkring 35 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta innebär även att halterna numera är med marginal under preciseringen av de nationella miljömålen som för PM2,5 är satt till 10 µg/m³.

Halten av PM 2,5 kommer främst från förbränningsprocesser och dessa partiklar kan transporteras långa sträckor. Därför är halten i gatumiljö (Dalaplan) i stort sett densamma som i urban bakgrund (Rådhuset).

Vägtrafiken är en viktig källa till grövre och finare partiklar. Även energiproduktion, uppvärmning, industrier och naturliga källor bidrar. Ungefär 80% av uppmätta PM 2,5-halter kommer från luftmassor från angränsande regioner.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än sju tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige, enligt studier gjorda av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-06-07