Gå direkt till sidans innehåll

PM2,5-partiklar

Nyckeltal SE. 2.1. 3

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM2,5, i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Dalaplan, torget

2006

13,0

1

Dalaplan, torget

2007

11,3

2

Dalaplan, torget

2008

12,3

3

Dalaplan, torget

2009

12,2

4

Dalaplan, torget

2010

14,3

5

Dalaplan, torget

2011

17,2

6

Dalaplan, torget

2012

12,5

7

Dalaplan, torget

2013

11,3

8

Dalaplan, torget

2014

11,6

9

Dalaplan, torget

2015

10,3

10

Dalaplan, torget

2016

8,9

11

Dalaplan, torget

2017

8,5

12

Dalaplan, torget

2018

10,0

13

Dalaplan, torget

2019

8,9

14

Dalaplan, torget

2020

8,6

15

Dalaplan, torget

2021

8,4

16

Dalaplan, torget

2022

8,2

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av partiklar, PM2,5, i taknivå uppvisar totalt sett en något minskande trend. Halterna har de senaste fem åren varierat mellan 8-10 µg/m³, vilket är omkring 40 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta innebär att halterna numera är strax under preciseringen av de nationella miljömålen som för PM2,5 är satt till 10 µg/m³.

Halten av PM 2,5 kommer främst från förbränningsprocesser och dessa partiklar kan transporteras långa sträckor. Därför är halten i gatumiljö (Dalaplan) i stort sett densamma som i urban bakgrund (Rådhuset).

Vägtrafiken är en viktig källa till grövre och finare partiklar. Även energiproduktion, uppvärmning, industrier och naturliga källor bidrar. Ungefär 80% av uppmätta PM 2,5-halter kommer från luftmassor från angränsande regioner.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än sju tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige, enligt studier gjorda av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-11-27