Gå direkt till sidans innehåll

PM10-partiklar

Nyckeltal SE. 2.1. 2

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM10, i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Rådhuset

1996

17,4

1

Rådhuset

1997

17,6

2

Rådhuset

1998

15,2

3

Rådhuset

1999

15,8

4

Rådhuset

2000

16,5

5

Rådhuset

2001

18,7

6

Rådhuset

2002

18,0

7

Rådhuset

2003

21,6

8

Rådhuset

2004

15,9

9

Rådhuset

2005

17,6

10

Rådhuset

2006

18,2

11

Rådhuset

2007

16,6

12

Rådhuset

2008

15,5

13

Rådhuset

2009

14,9

14

Rådhuset

2010

15,9

15

Rådhuset

2011

20,8

16

Rådhuset

2012

16,1

17

Rådhuset

2013

16,3

18

Rådhuset

2014

18,7

19

Rådhuset

2015

16,3

20

Rådhuset

2016

14,1

21

Rådhuset

2017

14,5

22

Rådhuset

2018

16,4

23

Rådhuset

2019

15,3

24

Rådhuset

2020

13,9

25

Rådhuset

2021

13,7

26

Rådhuset

2022

12,8

27

Rådhuset

2023

11,2

28

Dalaplan, torget

2006

20,9

29

Dalaplan, torget

2007

19,7

30

Dalaplan, torget

2008

18,3

31

Dalaplan, torget

2009

17,1

32

Dalaplan, torget

2010

18,3

33

Dalaplan, torget

2011

24,0

34

Dalaplan, torget

2012

19,2

35

Dalaplan, torget

2013

20,4

36

Dalaplan, torget

2014

20,9

37

Dalaplan, torget

2015

18,8

38

Dalaplan, torget

2016

16,3

39

Dalaplan, torget

2017

16,2

40

Dalaplan, torget

2018

20,6

41

Dalaplan, torget

2019

16,6

42

Dalaplan, torget

2020

15,3

43

Dalaplan, torget

2021

15,4

44

Dalaplan, torget

2022

14,7

45

Dalaplan, torget

2023

14,3

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Under de senaste åren har PM10-halterna minskat och idag är årsmedelhalterna i taknivå lägre än 15 µg/m³. Detta är cirka 38 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta innebär också att halterna är något lägre än preciseringen av de nationella miljömålen som för PM10 är satt till 15 µg/m³. I gatumiljö är uppmätta halter några mikrogram per kubikmeter högre och där tangeras de nationella miljömålen.

Den högre halten i gatumiljö (Dalaplan) jämfört med urban bakgrund (Rådhuset) beror främst på trafikens uppvirvling av damm från vägbanan. Dessa stora partiklar transporteras bara korta sträckor varefter de snabbt faller till marken. Vägtrafiken är en viktig källa till grövre och finare partiklar. Även energiproduktion, uppvärmning, industrier och naturliga källor bidrar.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-06-07