Gå direkt till sidans innehåll

N20 Tungmetallhalt i slam

Nyckeltal SE. 8.7.8. 2

Tungmetallhalt i slam från avloppsreningsverk (Gränsvärde enligt SFS 1998:944 (mg/kg)).

Klicka direkt i diagrammets legend för att ta bort exempelvis Bly Sj, Bly Kl samt Gränsvärde bly så övriga värden syns bättre.

Tungmetalhalt i slam från avloppsreningsverk

Rad-id Tungmetall Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

0

Bly Sj

 31

2022

1

Bly Kl

 10,2

2022

2

Kvicksilver Sj

 1,2

2022

3

Kvicksilver Kl

 0,39

2022

4

Kadmium Sj

 1,4

2022

5

Kadmium Kl

 0,7

2022

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 23 och 44 mg/kg torrsubstans. Alltsedan år 2008 har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Mängden kvicksilver i avloppsslammet har ökat något de senaste fem åren för Sjölundaverket. Mängderna har dock mer än halverats sedan 1990-talet för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket. Från år 2003 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 0,94 och 0,54 mg/kg torrsubstans förutom år 2020 till 2022 då den ökade till 1,1-1,2 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket har halterna legat under 0,6 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2004.

Mängden kadmium i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat med ungefär en tredjedel sedan 1990-talet. Sedan år 2013 har halterna för Sjölundaverket legat mellan 0,9 och 1,4 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2008.

Värdena är medelvärden av tungmetallen i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen för bly vid Sjölundaverket. Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-01-20