Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i grundvatten

Nyckeltal SE. 6.4. 4

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Kvicksilver i Malmös grundvatten

Rad-id Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Medelvärde

 0,002

2020

1

I1 Fosie

 0,002

2003

2

I2 Östra Hamnen

 0,002

2003

3

J1 Katrinetorp

 0,002

2003

4

J2 Tygelsjö

 0,002

2003

5

J3 Klagshamn

 0,002

2003

6

T1 Drottningtorget

 0,002

2020

7

T2 Södervärn

 0,002

2020

8

I3 Segevång

 0,002

2015

9

Bulltofta

 0,002

2020

10

Käglinge

 0,002

2020

11

Kristineberg

 0,002

2020

12

P1 Mellanheden

 0,002

2020

13

P2 Pildamsparken

 0,002

2020

14

SGU7 Västra Klagstorp

 0,002

2015

15

Svedab R4 Bunkeflo

 0,002

2020

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kvicksilvervärdena ligger totalt sett på ungefär samma nivå då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. De uppmätta halterna minskade år 2020 jämfört med den tidigare undersökningen år 2015. Medelvärdena ligger samtliga år förutom år 2015, i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig.

År 2015 ligger medelvärdet strax över tillståndsklassgränsen 0,005 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Två provtagningar år 2015, i Pildammsparken och vid Mellanheden, uppvisar en halt på 0,02 µg/l i tillståndsklass 3, måttlig halt, vilket innebär en påtaglig påverkansgrad. Dessa provresultat påverkar medelvärdet i hög utsträckning.

Vid flertalet tillfällen har provernas kvicksilverinnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kvicksilvervärde. Kvicksilverinnehållet har därmed överskattats något i flertalet av proven.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen kvicksilver vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende kvicksilver.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Klass 5: Mycket hög halt

>1 µg/l

1

 Klass 4: Hög halt

0,05–1 µg/l

2

 Klass 3: Måttlig halt

0,01–0,05 µg/l

3

 Klass 2: Låg halt

0,005–0,01 µg/l

4

 Klass 1: Mycket låg halt

<0,005 µg/l

Senast uppdaterad: 2023-11-20