Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i grundvatten

Nyckeltal SE. 6.4. 5

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Kadmium i Malmös grundvatten

Rad-id Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Medelvärde

 0,0087

2020

1

I1 Fosie

 0,005

2003

2

I2 Östra Hamnen

 0,002

2003

3

J1 Katrinetorp

 0,0062

2003

4

J2 Tygelsjö

 0,002

2003

5

J3 Klagshamn

 0,013

2003

6

T1 Drottningtorget

 0,002

2020

7

T2 Södervärn

 0,002

2020

8

I3 Segevång

 0,002

2015

9

Bulltofta

 0,002

2020

10

Käglinge

 0,0051

2020

11

Kristineberg

 0,0023

2020

12

P1 Mellanheden

 0,0091

2020

13

P2 Pildamsparken

 0,002

2020

14

SGU7 Västra Klagstorp

 0,0192

2015

15

Svedab R4 Bunkeflo

 0,0447

2020

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kadmiumvärdena har totalt sett förbättrats något då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Samtliga provtagningar under år 2020 ligger under 0,05 µg/l vilket resulterar i ett lågt medelvärde detta år.

Endast en provtagning, vid Bulltofta år 2015, uppvisar en halt precis över tillståndsklassgränsen 0,1 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Detta provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning. Bortses från detta värde blir medelvärdet år 2015 lägre än år 2000.

Vid flertalet tillfällen har provernas kadmiuminnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kadmiumvärde. Kadmiuminnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen kadmium vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende kadmium.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Klass 5: Mycket hög halt

>5 µg/l

1

 Klass 4: Hög halt

1–5 µg/l

2

 Klass 3: Måttlig halt

0,5–1 µg/l

3

 Klass 2: Låg halt

0,1–0,5 µg/l

4

 Klass 1: Mycket låg halt

<0,1 µg/l

Senast uppdaterad: 2023-11-20