Gå direkt till sidans innehåll

Natur och odling

Huvudområde SE. 7

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Enligt WWF:s kartläggningsrapport "Living planet 2018" har antalet djur i hela världens bestånd av vilda däggdjur, fåglar, fiskar, groddjur och kräldjur minskat med 60 procent jämfört med det antal som fanns år 1978. I den globala rapporten om biodiversitet och ekosystemtjänster som IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) offentliggjorde i maj 2019 fastslås att fler arter hotas av människans aktiviteter än någonsin tidigare. Dagens utrotningstakt är mellan tio och hundratals gånger högre än genomsnittet för de senaste 10 miljoner åren och totalt kan 1 miljon arter stå inför ett nära utrotningshot.

Många uppgifter om natur och biologisk mångfald saknas på lokal nivå så det finns väldig lite information om tillståndet för växter och djur i Malmö. I Malmös naturvårdsplan, som antogs av kommunfullmäktige år 2012, fanns 172 områden med höga naturvärden beskrivna. Naturtypen och exempel på växt- och djurarter anges för varje område, samt status och kortfattade skötseltips. Nästan alla dessa områden återinventerades under år 2017 och 2018. Tre av områdena hade helt exploaterats sedan år 2012 och 17 områden hade delvis exploaterats. Resultatet av fältundersökningarna under somrarna 2017 och 2018 visade att 80 procent av områdena har samma naturvärdesklass som år 2012, drygt 16 procent har sämre naturvärdesklass och tre procent har bättre naturvärdesklass. Utebliven eller ensidig skötsel, exploatering samt invasiva främmande arter är de främsta orsakerna till de försämrade naturvärdena.

Senast uppdaterad: 2023-11-29