Gå direkt till sidans innehåll

Natur och odling

Huvudområde SE. 7

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Lika många nyckeltal visar på positiva som på negativa trender inom fokusområdet "arealer". Den skyddade arealen ökar inom kommunen men når ej upp till målsättningarna i de svenska miljökvalitetsmålen. Både grönytan och jordbruksmarken minskar i kommunen. Det kompletterande nyckeltalet avseende bästa naturvårdkommun förbättras.

Inom fokusområdet "växter" är nyckeltalen få och uppgifter om många växtarter saknas. Endast ett fåtal uppgifter på växtarter inom kommunen finns och har sammanställts såsom ålgräs, lavar och mossor, jätteträd samt bottenfauna i vattendrag.

Nyckeltal saknas avseende ett flertal djurarter inom fokusområdet "djur". Endast ett fåtal uppgifter på djurarter inom kommunen finns och har sammanställts såsom fladdermöss, skrubbskädda, fisk i vattendrag samt några fågelarter.

Inom fokusområdet "odling" visar övervägande delen av nyckeltalen på positiva trender. Den ekologiskt odlade marken har dock endast ökat i mindre omfattning och endast svagt minskande trender kan ses för näringsämnesutsläppen via vattendragen i Malmö kommun. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren från 2009 legat på ungefär samma nivå medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en varierande men dock minskande trend.

Senast uppdaterad: 2023-11-29