Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp

Indikator MP. 7.4. 1

Sammanställningar av växthusgasutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av uppgifter från både lokal och nationell databas och redovisas här på årsbasis.

Växthusgasutsläpp från vägtrafik

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
301 kton CO2-ekv (2021)
Utgångsvärde:
418 kton CO2-ekv (2010)

Kommentar

Växthusgasutsläppen från vägtrafiken inom Malmös geografiska område har minskat med nästan 120 kton koldioxidekvivalenter mellan år 2010 och 2020. Utsläppen har varierat en del under perioden men har totalt sett minskat med 30 procent sedan år 2010.

Koldioxidutsläppen beräknas med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och finns att tillgå för det senast redovisade året. Uppgifter på övriga växthusgaser hämtas från SMED som genom SMHI tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Dessa uppgifter har en eftersläpning i statistikredovisningen och är inte tillgängliga förrän 1½ år efter årets slut. Uppgifterna avseende övriga växthusgaser för det senast redovisade året uppskattas därför med föregående års data.

För mer statistik om växthusgasutsläpp se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-21