Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad havsyta

Indikator MP. 11.2. 1

Uppgifter på skyddad areal finns i Statistiska Centralbyråns (SCB) statistikdatabas varifrån dessa siffror på kommunnivå har hämtats. Mindre arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet.

Andel havsyta med formellt skydd

Rad-id Datum Värde (%)

0

2011

3

1

2012

3

2

2013

6

3

2014

6

4

2015

6

5

2016

6

6

2017

6

7

2018

6

8

2019

6

9

2020

6

10

2021

6

11

2022

6

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad havsyta uppgår år 2022 till 6 procent av Malmös havsareal. Jämfört med basåret 2020 är det ingen förändring och andelen har också varit densamma sedan år 2013. Det är totalt sett 1084 hektar av havsvattenrealen i kommunen som är formellt skyddad. Två naturreservat som berör havsområden i Malmö har bildats sedan år 2010.

Basår för uppföljningen av denna indikator för mål 11 i miljöprogrammet är år 2020.

Senast uppdaterad: 2024-03-05