Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad areal

Nyckeltal SE. 7.1. 1

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Areal som har formellt skydd.

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2009
Senaste värdet:
1606 ha (2022)
Utgångsvärde:
104 ha (2009)

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande 1084 hektar av vattenarealen samt 522 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,8 % av kommunens land- och vattenareal år 2022.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår. I maj 2019 bildades ett nytt kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.

Etappmålet på nationell nivå har varit att till år 2020 skydda 10 procent av Sveriges marina områden för att bidra till att nå nationella och internationella mål om biologisk mångfald. Målet uppnåddes då 12 procent av havsarealen inom svenskt territorium bestod av skyddade marina miljöer i december 2020.

Mindre arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Senast uppdaterad: 2023-11-27