Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk mat

Nyckeltal SE. 13.2. 2

EkoMatCentrum samlar via enkäter in statistik på inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Här redovisas statistiken för Malmö från deras marknadsundersökningar.

Andel ekologisk mat inom Malmö stads organisation

Datakälla: EkoMatCentrum
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2003
Senaste värdet:
69 % (2022)
Utgångsvärde:
10 % (2003)
Målvärde 2020:
90 %
Nationellt mål 2030:
60 %

Kommentar

Inköpen av ekologisk mat har, inom Malmö stad, totalt sett ökat från att vara 10 procent år 2003 till 69 procent år 2022. Malmös inköp av ekologisk mat har sedan år 2017 legat över det tidigare inriktningsmålet på nationell nivå.

Enligt "Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat" var målet att all mat skulle vara ekologisk inom den kommunala organisationen år 2020. Med detta avsågs ett siffersatt målvärde på 90 procent vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet. Upphandlingsenheten har genom åren arbetat för att öka andelen inköp med låg miljöpåverkan bland annat genom att en stor del konventionella produkter byts ut mot ekologiska i pågående upphandlingar, vilket ger bättre priser på ekologiska varor. Även informations- och utbildningsinsatser för inköpare, som genomförts under ett flertal år, har bidragit till den ökande andelen inköpta ekologiska varor. Framtagandet av en ny strategi för mat och hållbar utveckling i Malmö stad ska påbörjas under år 2022.

År 2021 gjordes en utvärdering av de tio åren med Policy för hållbar utveckling och mat. Utvärderingen visar att Malmö stad har nått en tredjedel av policyns delmål fullt ut och nästan två tredjedelar av delmålen är delvis uppfyllda. Vidare har tre delmål bedömts som ej uppfyllda. Utvärderingen visar att gemensamma mål är en av flera viktiga faktorer för att göra positionsförflyttningar när det gäller att förbättra kvalitet och hållbarhet på maten som serveras i de offentliga köken. Samtidigt har klimat- och miljöpåverkan från maten minskat avsevärt, vilket gjort att Malmö ligger i framkant både nationellt och internationellt när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan från mat som serveras i kommunal regi. Se utvärderingen nedan för ytterligare information.

För år 2004 finns inga uppgifter då insamlingen av statistiken i början tänktes ske vartannat år.

Senast uppdaterad: 2023-10-31