Gå direkt till sidans innehåll

Engångsartiklar av plast inköpssumma

Nyckeltal SE.13.2.12

Malmö stads inköp av engångsartiklar av plast har kartlagts för år 2019 - 2021. Inköpsstatistik har erhållits av berörda leverantörer och sammanställningen har gjorts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Observera att 2019 års uppgifter avser helåret medan 2020 och 2021 års siffror avser perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2020 respektive 1 november 2020 - 31 oktober 2021.

Totalt inköpskostnad per artikel

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2019
Senaste värdet:
67,626 miljoner kronor (2021)
Utgångsvärde:
13,2882 miljoner kronor (2019)

Kommentar

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2021 köpte in minst 56,9 miljoner engångsartiklar av plast till en kostnad av 67,9 miljoner kronor. Det är 54,3 miljoner mer än år 2019 och 15,8 miljoner mer än år 2020. Det är framförallt vårdrelaterade artiklar där antalet inköpta artiklar samt kostnad för dessa har ökat. Ökningen antas bero på coronapandemin. Om vi bortser från inköp av förkläde, handskar och munskydd under de tre åren så ligger inköpssumman för antalet inköpta artiklar totalt under år 2021 på lägre nivå (1,5 miljoner lägre) än under år 2019 och på endast något högre nivå (0,2 miljoner högre) än under år 2020. I diagrammet visas fördelningen över de tio artiklar som stod för den största kostnaden under respektive år. Diagrammets totalsumma skiljer sig därför något från den verkliga totalsumman. Se även nyckeltalet "Engångsartiklar av plast inköpsantal".

Handskar stod för den största delen av den totala kostnaden för engångsartiklar av plast i Malmö stad år 2021, 40 miljoner kronor. Därefter följde inköp av munskydd, 17 miljoner kronor samt inköp av förkläde, 4,6 miljoner kronor. Det är framförallt antalet samt kostnaden av vårdrelaterade produkter som har lett till ökningen jämfört med tidigare år. Detta antas kunna härledas till coronapandemin.

Via upphandling och aktiv avtalsuppföljning finns stora möjligheter till miljövinster. Ett kontinuerligt arbete sker för att finna produkter med låg miljöpåverkan som motsvarar verksamheternas behov. Upphandlingsenheten tillsammans med representanter från olika förvaltningar, referensgrupper, adderar olika produkter till EKOT både när ett nytt avtal drar igång men även under avtalsperioden.

Kartläggning av vilka typer av engångsartiklar som används av Malmö stads verksamheter genomfördes med hjälp av inköpsstatistik och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Inköpsstatistiken har erhållits av berörda leverantörer. Statistiken är för helåret 2019 samt för perioderna 2019-11-01 till 2020-10-31 och 2020-11-01 till 2021-10-31.

Sannolikt köps en del engångsartiklar in utanför ramavtal. Dessa hamnar utanför statistiken. Artiklar som köps in från avtal utanför Malmö stads egna avtal finns inte med i statistiken. Det finns förmodligen även fler engångsartiklar av plast än dem som utredningen lyckats identifiera. Statistiken inkluderar inte produkter som förbrukas genom inköp av tjänster, så som exempelvis catering. Resultatet kan därför tolkas som att det är minst denna mängd som köps in.

Senast uppdaterad: 2022-01-24