Gå direkt till sidans innehåll

Engångsartiklar av plast inköpsantal

Nyckeltal SE.13.2.11

Malmö stads inköp av engångsartiklar av plast har kartlagts för år 2019 - 2021. Inköpsstatistik har erhållits av berörda leverantörer och sammanställningen har gjorts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Observera att 2019 års uppgifter avser helåret medan 2020 och 2021 års siffror avser perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2020 respektive 1 november 2020 - 31 oktober 2021.

Totalt inköpt antal per artikel

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2019
Senaste värdet:
56,5831 miljoner (2021)
Utgångsvärde:
40,8354 miljoner (2019)

Kommentar

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2021 köpte in minst 56,9 miljoner engångsartiklar av plast. Det är 15,6 miljoner fler artiklar än år 2019 och 2 miljoner fler än år 2020. Det är framförallt vårdrelaterade artiklar där antalet inköpta artiklar har ökat. Ökningen antas bero på coronapandemin. Om vi bortser från inköp av förkläde, handskar och munskydd under de tre åren ligger antalet inköpta artiklar totalt under år 2021 på lägre nivå (4,5 miljoner färre) än under år 2019 och 2020. I diagrammet visas fördelningen över de tio mest inköpta artiklarna för respektive år. Diagrammets totalsumma skiljer sig därför något från den verkliga totalsumman. Se även nyckeltalet "Engångsartiklar av plast inköpssumma".

Handskar utgjorde det största antalet inköpta engångsartiklar av plast i Malmö stad, 34,9 miljoner stycken under år 2021. Därefter följde inköp av munskydd, 8,3 miljoner stycken samt inköp av påsar och säckar, 7,6 miljoner stycken. Det är framförallt vårdrelaterade produkter som har ökat i antal. Detta antas kunna härledas till coronapandemin.

Via upphandling och aktiv avtalsuppföljning finns stora möjligheter till miljövinster. Ett kontinuerligt arbete sker för att finna produkter med låg miljöpåverkan som motsvarar verksamheternas behov. Upphandlingsenheten tillsammans med representanter från olika förvaltningar, referensgrupper, adderar olika produkter till EKOT både när ett nytt avtal drar igång men även under avtalsperioden.

Kartläggning av vilka typer av engångsartiklar som används av Malmö stads verksamheter genomfördes med hjälp av inköpsstatistik och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Inköpsstatistiken har erhållits av berörda leverantörer. Statistiken är för helåret 2019 samt för perioderna 2019-11-01 till 2020-10-31 och 2020-11-01 till 2021-10-31.

Sannolikt köps en del engångsartiklar in utanför ramavtal. Dessa hamnar utanför statistiken. Artiklar som köps in från avtal utanför Malmö stads egna avtal finns inte med i statistiken. Det finns förmodligen även fler engångsartiklar av plast än dem som utredningen lyckats identifiera. Statistiken inkluderar inte produkter som förbrukas genom inköp av tjänster, så som exempelvis catering. Resultatet kan därför tolkas som att det är minst denna mängd som köps in.

Senast uppdaterad: 2022-01-24