Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i hamnsediment

Nyckeltal SE. 8.2. 2

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013, 2018 och 2023 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kvicksilver i hamnsediment

Rad-id Hamnsediment Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

0

Medelvärde

 0,24

2023

1

1

 0,87

2018

2

2

 0,13

2023

3

3

 0,34

2023

4

4

 0,21

2023

5

5

 0,28

2023

6

6

 1,27

2023

7

7

 0,39

2023

8

8

 0,094

2023

9

A4

 0,080

2023

10

A5

 0,056

2023

11

B4

 0,074

2023

12

B5

 0,16

2023

13

B6

 0,079

2023

14

C3

 0,082

2023

15

C4

 0,24

2023

16

C5

 0,20

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har kvicksilverhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I tio av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2018 och 2023.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På samtliga av de femton provtagna stationerna år 2023 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet.

Vid jämförelse med andra mätningar utförda på kustnära provtagningsstationer i öppet hav är halterna i hamnbassängerna betydligt högre. Detta beror delvis på att stationerna i öppet hav har mer sandiga sediment och därigenom sämre förmåga att binda till sig metaller jämfört med hamnsedimenten som innehåller mer organiskt material. Troligtvis beror de högre halterna i Malmös hamnområden också på en mer direkt belastning av metaller från tillförsel av dagvatten, fartygstrafik samt läckage från fartygsskrov.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-03-13