Gå direkt till sidans innehåll

Bly i grundvatten

Nyckeltal SE. 8.2. 4

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Bly i Malmös grundvatten

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
0,019 µg/l (2020)
Utgångsvärde:
0,058 µg/l (2000)

Kommentar

Blyvärdena har totalt sett förbättrats då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Samtliga provtagningar under år 2020 ligger under 0,08 µg/l vilket resulterar i ett väldigt lågt medelvärde detta år.

Endast två provtagningar, vid Fosie år 2003 och vid Segevång år 2009, uppvisar halter lite över tillståndsklassgränsen 0,5 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Dessa provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning för respektive år.

Under år 2003 var dock blyhalterna även kring 0,3 µg/l på två platser samt över 0,1 µg/l på en plats vilket också bidrar till det höga medelvärdet på 0,23 µg/l. För år 2015 var blyhalterna strax över 0,1 µg/l på två platser medan det låg på nästan 0,4 samt 0,5 µg/l på två andra platser vilket ger det näst högsta medelvärdet på strax över 0,1 µg/l.

Vid flertalet platser år 2009, vid några platser år 2015 och vid samtliga platser år 2020 har provernas blyinnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets blyvärde. Blyinnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen bly vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende bly.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Klass 5: Mycket hög halt

>10,000 µg/l

1

 Klass 4: Hög halt

2,000–10,000 µg/l

2

 Klass 3: Måttlig halt

1,000–2,000 µg/l

3

 Klass 2: Låg halt

0,500–1,000 µg/l

4

 Klass 1: Mycket låg halt

<0,500 µg/l

Senast uppdaterad: 2023-11-20