Gå direkt till sidans innehåll

Bly i hamnsediment

Nyckeltal SE. 8.2. 1

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013, 2018 och 2023 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Bly i hamnsediment

Rad-id Hamnsediment Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

0

Medelvärde

 38,6

2023

1

1

 84,0

2018

2

2

 22,4

2023

3

3

 53,1

2023

4

4

 31,7

2023

5

5

 27,3

2023

6

6

 190

2023

7

7

 72,5

2023

8

8

 20,0

2023

9

A4

 11,5

2023

10

A5

 5,88

2023

11

B4

 14,1

2023

12

B5

 20,2

2023

13

B6

 14,0

2023

14

C3

 11,4

2023

15

C4

 44,9

2023

16

C5

 39,9

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har blyhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I tio av provpunkterna har dock blyhalterna ökat något mellan år 2018 och 2023.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På sju av de femton provtagna stationerna år 2023 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet. I en provpunkt översteg halten även EUs gränsvärde för god miljöstatus avseende bly (120 mg/kg TS), vilket för denna punkt skett vid fem av de sex gjorda inventeringarna.

Vid jämförelse med andra mätningar utförda på kustnära provtagningsstationer i öppet hav är halterna i hamnbassängerna betydligt högre. Detta beror delvis på att stationerna i öppet hav har mer sandiga sediment och därigenom sämre förmåga att binda till sig metaller jämfört med hamnsedimenten som innehåller mer organiskt material. Troligtvis beror de högre halterna i Malmös hamnområden också på en mer direkt belastning av metaller från tillförsel av dagvatten, fartygstrafik samt läckage från fartygsskrov.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-03-13