Gå direkt till sidans innehåll

Bly i hamnsediment

Nyckeltal SE. 8.2. 1

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Bly i hamnsediment

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1993
Senaste värdet:
41,4 mg/kg TS (2018)
Utgångsvärde:
64,2 mg/kg TS (1993)
Riktvärde:
25,0 mg/kg TS

Kommentar

Generellt har blyhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I åtta av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2013 och 2018 och i två av dessa var ökningen tydlig.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På nio av de sexton provtagna stationerna år 2018 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet. I en provpunkt översteg halten även EUs gränsvärde för god miljöstatus avseende bly (120 mg/kg TS), vilket för denna punkt skett vid fyra av de fem gjorda inventeringarna.

Vid jämförelse med andra mätningar utförda på kustnära provtagningsstationer i öppet hav är halterna i hamnbassängerna betydligt högre. Detta beror delvis på att stationerna i öppet hav har mer sandiga sediment och därigenom sämre förmåga att binda till sig metaller jämfört med hamnsedimenten som innehåller mer organiskt material. Troligtvis beror de högre halterna i Malmös hamnområden också på en mer direkt belastning av metaller från tillförsel av dagvatten, fartygstrafik samt läckage från fartygsskrov.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2023-11-28