Gå direkt till sidans innehåll

Bly i hamnsediment

Nyckeltal SE. 8.2. 1

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Bly i hamnsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Medelvärde

1993

64,2

1

Medelvärde

2001

50,8

2

Medelvärde

2007

37,7

3

Medelvärde

2013

49,0

4

Medelvärde

2018

41,4

5

1

1993

200

6

1

2001

90,3

7

1

2007

53,8

8

1

2013

110

9

1

2018

84,0

10

2

1993

23,0

11

2

2001

33,5

12

2

2007

0,00

13

2

2013

22,9

14

2

2018

26,9

15

3

1993

99,0

16

3

2001

48,7

17

3

2007

53,1

18

3

2013

20,4

19

3

2018

43,2

20

4

1993

42,0

21

4

2001

50,3

22

4

2007

23,7

23

4

2013

24,4

24

4

2018

30,8

25

5

1993

100

26

5

2001

38,4

27

5

2007

31,9

28

5

2013

31,7

29

5

2018

23,5

30

6

1993

140

31

6

2001

138

32

6

2007

72,1

33

6

2013

279

34

6

2018

174

35

7

1993

62,0

36

7

2001

65,3

37

7

2007

58,7

38

7

2013

65,2

39

7

2018

70,2

40

8

1993

54,0

41

8

2001

58,1

42

8

2007

44,1

43

8

2013

43,8

44

8

2018

42,8

45

A4

1993

8,30

46

A4

2001

11,4

47

A4

2007

5,81

48

A4

2013

8,96

49

A4

2018

6,57

50

A5

1993

44,0

51

A5

2001

39,9

52

A5

2007

37,4

53

A5

2013

42,8

54

A5

2018

12,1

55

B4

1993

7,00

56

B4

2001

22,8

57

B4

2007

9,56

58

B4

2013

7,53

59

B4

2018

9,97

60

B5

1993

39,0

61

B5

2001

36,9

62

B5

2007

29,2

63

B5

2013

16,8

64

B5

2018

13,7

65

B6

1993

41,0

66

B6

2001

24,8

67

B6

2007

11,9

68

B6

2013

11,3

69

B6

2018

11,9

70

C3

1993

18,0

71

C3

2001

28,4

72

C3

2007

48,9

73

C3

2013

7,14

74

C3

2018

5,55

75

C4

1993

76,0

76

C4

2001

68,6

77

C4

2007

40,0

78

C4

2013

43,4

79

C4

2018

57,3

80

C5

1993

74,0

81

C5

2001

57,7

82

C5

2007

45,5

83

C5

2013

49,2

84

C5

2018

50,5

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har blyhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I åtta av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2013 och 2018 och i två av dessa var ökningen tydlig.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På nio av de sexton provtagna stationerna år 2018 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet. I en provpunkt översteg halten även EUs gränsvärde för god miljöstatus avseende bly (120 mg/kg TS), vilket för denna punkt skett vid fyra av de fem gjorda inventeringarna.

Vid jämförelse med andra mätningar utförda på kustnära provtagningsstationer i öppet hav är halterna i hamnbassängerna betydligt högre. Detta beror delvis på att stationerna i öppet hav har mer sandiga sediment och därigenom sämre förmåga att binda till sig metaller jämfört med hamnsedimenten som innehåller mer organiskt material. Troligtvis beror de högre halterna i Malmös hamnområden också på en mer direkt belastning av metaller från tillförsel av dagvatten, fartygstrafik samt läckage från fartygsskrov.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2023-11-28