Gå direkt till sidans innehåll

Ålgräsutbredning

Nyckeltal SE. 6.3. 1

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. I Malmös vattenområde har bland annat ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning undersökts längs tre transekter med hjälp av videodokumentation vid ett flertal tilfällen.

Djuputbredning av ålgräs längs tre transekter i Malmös vattenområde.

Datakälla: Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1997
Senaste värdet:
6,3 meter (2021)
Utgångsvärde:
5,6 meter (1997)

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen längs de tre sträckorna, i Öresund utanför Malmö, ökat under den redovisade perioden, från 5,6 meter till 6,3 meter. På två av de tre undersökta områdena, vid Ribersborg (Transekt 17) och Klagshamnsudden (Transekt 19), har djuputbredningen ökat medan den ligger på samma nivå längs sträckan vid Bunkeflostrand (Transekt 18).

Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Djuputbredningen för huvudutbredningsområdet bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 30 procent av bottenytan.

Djuputbredningen är kopplad till ljustillgången och därmed också i viss mån till närsaltsförhållandena. En minskning av närsaltshalterna medför en minskning i produktionen av plankton och eutrofieringsrelaterade alger vilket i sin tur resulterar i bättre ljusförhållanden för bottenvegetationen och en möjlighet för ålgräsets djuputbredning att öka.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumligt och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2023-11-20