Gå direkt till sidans innehåll

Ålgräsutbredning

Nyckeltal SE. 6.3. 1

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. I Malmös vattenområde har bland annat ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning undersökts längs tre transekter med hjälp av videodokumentation vid ett flertal tilfällen.

Djuputbredning av ålgräs längs tre transekter i Malmös vattenområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)

0

Medelvärde

1997

5,6

1

Medelvärde

1998

5,5

2

Medelvärde

2000

5,6

3

Medelvärde

2003

6,2

4

Medelvärde

2004

6,6

5

Medelvärde

2005

6,7

6

Medelvärde

2006

7,0

7

Medelvärde

2007

6,9

8

Medelvärde

2008

6,8

9

Medelvärde

2016

7,0

10

Medelvärde

2019

6,8

11

Medelvärde

2021

6,3

12

17 Ribersborg

1997

4,5

13

17 Ribersborg

1998

5,2

14

17 Ribersborg

2000

5,2

15

17 Ribersborg

2003

6,4

16

17 Ribersborg

2004

6,6

17

17 Ribersborg

2005

7,0

18

17 Ribersborg

2006

7,0

19

17 Ribersborg

2007

6,7

20

17 Ribersborg

2008

6,6

21

17 Ribersborg

2016

7,0

22

17 Ribersborg

2019

6,7

23

17 Ribersborg

2021

6,2

24

18 Bunkeflostrand

1997

6,6

25

18 Bunkeflostrand

1998

5,6

26

18 Bunkeflostrand

2000

5,8

27

18 Bunkeflostrand

2003

6,1

28

18 Bunkeflostrand

2004

6,1

29

18 Bunkeflostrand

2005

6,2

30

18 Bunkeflostrand

2006

6,3

31

18 Bunkeflostrand

2007

6,3

32

18 Bunkeflostrand

2008

6,2

33

18 Bunkeflostrand

2016

6,1

34

18 Bunkeflostrand

2019

6,1

35

18 Bunkeflostrand

2021

6,6

36

19 Klagshamnsudden

1997

5,7

37

19 Klagshamnsudden

1998

5,6

38

19 Klagshamnsudden

2000

5,9

39

19 Klagshamnsudden

2004

7,0

40

19 Klagshamnsudden

2005

7,0

41

19 Klagshamnsudden

2006

7,6

42

19 Klagshamnsudden

2007

7,6

43

19 Klagshamnsudden

2008

7,6

44

19 Klagshamnsudden

2016

8,0

45

19 Klagshamnsudden

2019

7,8

46

19 Klagshamnsudden

2021

6,2

Datakälla: Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen längs de tre sträckorna, i Öresund utanför Malmö, ökat under den redovisade perioden, från 5,6 meter till 6,3 meter. På två av de tre undersökta områdena, vid Ribersborg (Transekt 17) och Klagshamnsudden (Transekt 19), har djuputbredningen ökat medan den ligger på samma nivå längs sträckan vid Bunkeflostrand (Transekt 18).

Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Djuputbredningen för huvudutbredningsområdet bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 30 procent av bottenytan.

Djuputbredningen är kopplad till ljustillgången och därmed också i viss mån till närsaltsförhållandena. En minskning av närsaltshalterna medför en minskning i produktionen av plankton och eutrofieringsrelaterade alger vilket i sin tur resulterar i bättre ljusförhållanden för bottenvegetationen och en möjlighet för ålgräsets djuputbredning att öka.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumligt och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2023-11-20