Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 5

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Avloppsreningsverk Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 700

2023

1

Klagshamn

 98

2023

2

Sjölunda

 602

2023

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes nästan 700 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2023 vilket var den största mängden sedan år 1999. Jämfört med föregående år var det en ökning med 100 ton. Kväveutsläppen från avloppsreningsverken har succesivt ökat sedan år 2001.

De lägsta kväveutsläppen under den redovisade perioden var under år 2001 och 2012. År 2023 har mängden utsläppt kväve totalt sett nästan fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken på grund av en ökande befolkning.

Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period.

Senast uppdaterad: 2024-04-19