Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning

Nyckeltal SE. 9.3. 1

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010, 2015 och 2020. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Total landareal

2010

15745

1

Total landareal

2015

15765

2

Total landareal

2020

15748

3

Betesmark

2010

318

4

Betesmark

2015

311

5

Betesmark

2020

274

6

Åkermark

2010

4939

7

Åkermark

2015

4571

8

Åkermark

2020

4559

9

Skogsmark

2010

272

10

Skogsmark

2015

297

11

Skogsmark

2020

301

12

Bebyggd och anlagd mark

2010

6769

13

Bebyggd och anlagd mark

2015

7158

14

Bebyggd och anlagd mark

2020

7147

15

Öppen myrmark

2010

41

16

Öppen myrmark

2015

28

17

Öppen myrmark

2020

40

18

Övrig mark

2010

3405

19

Övrig mark

2015

3401

20

Övrig mark

2020

3426

Datakälla: SCB

Kommentar

Mellan år 2010 och 2020 minskade kategorin åkermark med 380 hektar medan den bebyggda marken, och tillhörande mark, ökade med nästan 380 hektar. Kategorin betesmark minskade med 44 hektar medan kategorin skogsmark ökade med nästan 30 hektar. Kategorin övrig mark ökade med drygt 20 hektar. Kategorin öppen myrmark var i princip oförändrad mellan år 2010 och 2020.

Detta är tredje gången som statistiken om markanvändningen har kunnat presenterats på kommunnivå. Skillnaden på markanvändningsklassen åkermark och betesmark är bland annat att åkern kan plöjas medan betesmarken inte är lämpligt att plöja. I markanvändningsklassen vatten ingår inte havsvatten. Ytterligare information om statistiken och dess ursprung finns i dokumentet "Markanvändningen i Sverige" på SCBs webbplats nedan.

Senast uppdaterad: 2023-10-31