Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning

Nyckeltal SE. 9.3. 1

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010, 2015 och 2020. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Rad-id Markanvändning Senaste värdet (ha) Datum

0

Total landareal

 15748

2020

1

Betesmark

 274

2020

2

Åkermark

 4559

2020

3

Skogsmark

 301

2020

4

Bebyggd och anlagd mark

 7147

2020

5

Öppen myrmark

 40

2020

6

Övrig mark

 3426

2020

Datakälla: SCB

Kommentar

Mellan år 2010 och 2020 minskade kategorin åkermark med 380 hektar medan den bebyggda marken, och tillhörande mark, ökade med nästan 380 hektar. Kategorin betesmark minskade med 44 hektar medan kategorin skogsmark ökade med nästan 30 hektar. Kategorin övrig mark ökade med drygt 20 hektar. Kategorin öppen myrmark var i princip oförändrad mellan år 2010 och 2020.

Detta är tredje gången som statistiken om markanvändningen har kunnat presenterats på kommunnivå. Skillnaden på markanvändningsklassen åkermark och betesmark är bland annat att åkern kan plöjas medan betesmarken inte är lämpligt att plöja. I markanvändningsklassen vatten ingår inte havsvatten. Ytterligare information om statistiken och dess ursprung finns i dokumentet "Markanvändningen i Sverige" på SCBs webbplats nedan.

Senast uppdaterad: 2023-10-31