Gå direkt till sidans innehåll

Grönyta per invånare

Nyckeltal SE. 9.3. 5

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Total areal grönyta per invånare i Malmö.

Datakälla: SCB och Malmö stad
Senaste värdet:
111 m²/person (2015)
Utgångsvärde:
154 m²/person (2000)

Kommentar

Arealen grönyta per invånare inom tätorten fortsätter minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000-2015) och Malmö stad (år 2015). Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta.

Minskningen sedan år 2005 beror delvis också på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006. Då Malmös befolkning kommer att öka framöver så kommer det vara svårt att åstadkomma en ökad areal grönyta per invånare även om den faktiska arealen grönyta inte minskar. Det kommer därmed att vara fler personer som ska dela på de grönytor som finns i Malmö. Dock skulle grönskan i staden kunna öka genom anläggande av fler vegetationsklädda väggar och tak.

SCBs senaste två undersökningar redovisar en mindre areal grönyta per invånare än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste två undersökning inte är helt jämförbara med de tidigare.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.

Senast uppdaterad: 2023-11-20