Gå direkt till sidans innehåll

Jordbruksmark

Nyckeltal SE. 9.3. 2

Uppgifter på varje kommuns åker- och betesareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Försämring Försämring sedan 1981
Senaste värdet:
4783 ha (2022)
Utgångsvärde:
6867 ha (1981)

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med 18 hektar under år 2022 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit. Både åkerarealen och betesarealen minskade med 15 respektive 3 hektar vardera under år 2022. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 procent av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Senast uppdaterad: 2023-12-18