Gå direkt till sidans innehåll

Mossor på träd

Nyckeltal SE. 7.2. 10

Inventering av skyddsvärda mossor har utförts fem gånger i Malmö. Antal inventeringsfynd på lokaler där trädlevande mossor har påträffats redovisas nedan.

Antal påträffade arter av trädlevande mossor vid lokaler i Malmö

Rad-id Trädlevande mossa Senaste värdet (fynd) Datum

0

Alléskruvmossa

 4

2021

1

Almskruvmossa

 2

2015

2

Guldlockmossa

 4

2021

3

Klippfrullania

 1

2015

4

Totalt antal fynd

 8

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Inventeringen av skyddsvärda lavar utökades år 2008 med även mossor. Antalet skyddsvärda trädlevande mossor har totalt sett varierat under tidsperioden. År 2012 och 2015 påträffades flest trädlevande mossor: alléskruvmossa, almskruvmossa, guldlockmossa samt klippfrullania. Totalt sett påträffades 2 arter av trädlevande mossor vid inventeringen år 2021 vilket är lika många som hittades år 2008.

Två skyddsvärda mossor, Alléskruvmossa och Almskruvmossa, hittades på fem respektive en lokal år 2008 samt på ett flertal lokaler år 2012 och 2015. Almskruvmossa hittades ej år 2018 och 2021. Förlusten av almskruvmossa kan vara ett resultat av torkskador efter den extremt torra sommaren 2018.

Vid inventeringen år 2012 tillkom två mossor, guldlockmossa och klippfrullania. Guldlockmossa tillkom dessutom på två lokaler vid detta inventeringstillfälle. Båda återfanns även år 2015 men därefter har inte klippfrullania hittats medan guldlockmossa hittades på fyra lokaler vid senaste inventeringen.

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera och har därför bytts ut, då träden inte fanns kvar eller var otillgängliga vilket också påverkar jämförbarheten mellan undersökningstillfällena. Speciellt almsjukan har påverkat trädfloran och kontinuiteten kan höjas om gamla träd kan lämnas som högstubbar. Dessutom är det viktigt att man vid nyplantering tänker på att använda sig av rätt trädslag, såsom poppel och ask, om man vill gynna framtida etablering av mossor och lavar.

Rapporter framtagna efter september 2018 måste vara tillgänglighetsanpassade för att kunna publiceras här. Följande rapporter uppfyller ej tillgänglighetskravet:
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2021
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2018

Vill du ta del av rapporterna är du välkommen att höra av dig till miljöförvaltningen på miljo@malmo.se eller 040-343515.

Senast uppdaterad: 2024-04-04