Gå direkt till sidans innehåll

Mossor på marken

Nyckeltal SE. 7.2. 11

Inventering av skyddsvärda mossor har utförts fem gånger i Malmö. Antal inventeringsfynd på lokaler där marklevande mossor har påträffats redovisas nedan.

Antal påträffade arter av marklevande mossor vid lokaler i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012
Senaste värdet:
5 fynd (2021)
Utgångsvärde:
3 fynd (2012)

Kommentar

Inventeringen av skyddsvärda lavar utökades år 2008 med mossor samt även med marklevande arter, av lavar och mossor. Antalet skyddsvärda marklevande mossor har totalt sett ökat under tidsperioden. Totalt sett påträffades fem arter av marklevande mossor vid inventeringen år 2021 medan tre arter hittades år 2012. Inga marklevande mossor hittades vid inventeringen år 2008.

Vid inventeringen 2012 hittades tre marklevande mossor, dvärgpottia, heltuss samt murlansmossa, på en lokal. Samtliga av dessa tre mossor återkom på samma lokaler vid inventeringen år 2015. Men vid de senaste två inventeringarna har endast heltuss återfunnits. Den extremt torra sommaren 2018 kan ha inneburit ett svårt år för mossor och påverkat inventeringsresultatet detta år.

Marklevande arter undersöktes även på den kalkrika leran vid Klagshamnsudden och Lernacken vid inventeringarna år 2018 och 2021. Detta resulterade i att sex arter tillkom vid undersökningen år 2018. De sex nya skyddsvärda marklevande mossor som påträffades var: berglansmossa, halsbryum, skuggsprötmossa, smal toffelmossa, stjärtmossa och trubblansmossa. Endast tre av dessa återfanns vid senaste inventeringen: skuggsprötmossa, smal toffelmossa och trubblansmossa. Men nickpottia tillkom på en lokal vid inventeringen år 2021.

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera och har därför bytts ut, vilket påverkar jämförbarheten mellan undersökningstillfällena.

Rapporter framtagna efter september 2018 måste vara tillgänglighetsanpassade för att kunna publiceras här. Följande rapporter uppfyller ej tillgänglighetskravet:
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2021
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2018

Vill du ta del av rapporterna är du välkommen att höra av dig till miljöförvaltningen på miljo@malmo.se eller 040-343515.

Senast uppdaterad: 2024-04-04