Gå direkt till sidans innehåll

Lavar på träd

Nyckeltal SE. 7.2. 8

Inventering av skyddsvärda lavar har utförts sju gånger i Malmö. Antal inventeringsfynd på lokaler där trädlevande lavar har påträffats redovisas nedan.

Antal påträffade arter av trädlevande lavar vid lokaler i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (fynd)

0

Totalt antal fynd

1998

7

1

Totalt antal fynd

2000

7

2

Totalt antal fynd

2008

9

3

Totalt antal fynd

2012

10

4

Totalt antal fynd

2015

8

5

Totalt antal fynd

2018

8

6

Totalt antal fynd

2021

28

7

Alléägglav

2021

1

8

Elegant sköldlav

2021

6

9

Flikig Sköldlav

1998

1

10

Flikig Sköldlav

2000

1

11

Flikig Sköldlav

2008

1

12

Flikig Sköldlav

2012

1

13

Flikig Sköldlav

2021

4

14

Fläderlundlav

2018

1

15

Fläderlundlav

2021

1

16

Getlav

2021

1

17

Grynig Dagglav

2008

7

18

Grynig Dagglav

2012

7

19

Grynig Dagglav

2015

6

20

Grynig Dagglav

2018

6

21

Grynig Dagglav

2021

9

22

Grå Skärelav

2012

1

23

Kraterorangelav

1998

1

24

Kraterorangelav

2000

1

25

Lönnlav

2021

1

26

Orangepudrad klotterlav

2021

1

27

Prickig mellanklotterlav

2021

1

28

Rikfruktig blemlav

2021

1

29

Savlundlav

2000

1

30

Stiftklotterlav

1998

1

31

Stiftklotterlav

2000

1

32

Stiftklotterlav

2008

1

33

Stiftklotterlav

2012

1

34

Stiftklotterlav

2015

1

35

Stiftklotterlav

2018

1

36

Stiftklotterlav

2021

1

37

Sydlig Blekspik

1998

4

38

Sydlig Blekspik

2000

3

39

Sydlig Blekspik

2015

1

40

Vitskivlav

2021

1

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Antalet skyddsvärda trädlevande lavar har totalt sett ökat under tidsperioden. Grynig dagglav hittades på flest undersökningslokaler och även flikig sköldlav hittades på ett flertal platser vid senaste inventeringen. Ett flertal nya arter hittades också: alleägglav, elegent sköldlav, orangepudrad klotterlav, stiftklotterlav, getlav, lönnlav, rikfruktig blemlav och vitskivlav. Totalt sett påträffades 12 arter av lavar och mossor vid inventeringen år 2021 medan fyra arter hittades år 1998.

Kraterorangelav har inte återfunnits vid de fem senaste inventeringarna och gråskärelav som hittades år 2012 har inte återfunnits sen dess. Flikig sköldlav återfanns på fyra lokaler efter att den inte påträffats vid inventeringarna år 2015 och 2018. År 2015 återkom Sydlig Blekspik på en annan lokal, efter att inte ha setts sedan inventeringen år 2000 men den har inte återfunnits sen dess. Den extremt torra sommaren 2018 kan ha inneburit ett svårt år för lavar och påverkat inventeringsresultatet detta år.

Vid inventeringen år 2000 gjordes en fördjupad studie av Hyllie gamla by där Savlundlav påträffades på två träd. Denna lokal har inte inventerats vid de senare tillfällena och Savlundlav har inte påträffats på någon annan lokal.

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera och har därför bytts ut, då träden inte fanns kvar eller var otillgängliga vilket också påverkar jämförbarheten mellan undersökningstillfällena. Speciellt almsjukan har påverkat trädfloran och kontinuiteten kan höjas om gamla träd kan lämnas som högstubbar. Dessutom är det viktigt att man vid nyplantering tänker på att använda sig av rätt trädslag, såsom poppel och ask, om man vill gynna framtida etablering av mossor och lavar.

Rapporter framtagna efter september 2018 måste vara tillgänglighetsanpassade för att kunna publiceras här. Följande rapporter uppfyller ej tillgänglighetskravet:
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2021
Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2018

Vill du ta del av rapporterna är du välkommen att höra av dig till miljöförvaltningen på miljo@malmo.se eller 040-343515.

Senast uppdaterad: 2024-04-04