Gå direkt till sidans innehåll

Jordbruksmark

Nyckeltal SE. 7.1. 4

Uppgifter på varje kommuns åker- och betesareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Rad-id Jordbruksmark Senaste värdet (ha) Datum

0

Jordbruksmark

 4783

2022

1

Åkermark

 4515

2022

2

Betesmark

 268

2022

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med 18 hektar under år 2022 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit. Både åkerarealen och betesarealen minskade med 15 respektive 3 hektar vardera under år 2022. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 procent av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Senast uppdaterad: 2023-05-22