Gå direkt till sidans innehåll

Totala territoriella växthusgasutsläpp

Indikator MP. 1.1. 1

Sammanställningar av växthusgasutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas här på årsbasis. På grund av eftersläpningar i statistikredovisningen är uppgifter för ett år inte tillgängliga fullt ut förrän 1½ år efter årets slut.

Totala faktiska territoriella växthusgasutsläpp i Malmö

Datakälla: Malmö stad och SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
890 kton CO2-ekv (2022)
Utgångsvärde:
1660 kton CO2-ekv (1990)
Mål år 2030:
499 kton CO2-ekv (2030)

Kommentar

År 2022 har växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område minskat med 46 procent sedan år 1990. Växthusgasutsläppen minskade under större delen av den redovisade tidsperioden men ökade avsevärt under år 2010. Detta år var det naturgaseldade Öresundsverket i drift och levererade värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät samt el till hela det nordiska elsystemet. Följande år var verket inte i drift lika mycket och år 2017 togs det helt ur drift.

Koldioxidutsläppen beräknas med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och finns att tillgå för det senast redovisade året. Uppgifter på övriga växthusgaser hämtas från SMED som genom SMHI tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Dessa uppgifter har en eftersläpning i statistikredovisningen och är inte tillgängliga förrän 1½ år efter årets slut. Uppgifterna avseende övriga växthusgaser för det senast redovisade året uppskattas därför med föregående års data.

Senast uppdaterad: 2023-12-15