Gå direkt till sidans innehåll

Engångsartiklar av plast växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 13.1. 7

Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till Malmö stads inköp av engångsartiklar av plast har tagits fram för år 2019 - 2022. Inköpsstatistik har erhållits av berörda leverantörer och sammanställningen har gjorts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Observera att 2019 års uppgifter avser helåret medan 2020 - 2022 års siffror avser perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2020; 1 november 2020 - 31 oktober 2021 respektive 1 november 2021 - 31 oktober 2022.

Växthusgasutsläpp från engångsartiklar av plast inköpta av Malmö stads verksamheter

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2019
Senaste värdet:
1698,41 ton CO2-ekv (2022)
Utgångsvärde:
1573,02 ton CO2-ekv (2019)

Kommentar

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2022 köpte in minst 49,3 miljoner engångsartiklar av plast till en kostnad av 35,9 miljoner kronor. Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1714 ton koldioxidekvivalenter. Det är 174 ton koldioxidekvivalenter mer än år 2021 men 95 ton mindre är år 2020 och endast 10 ton mer än år 2019. I diagrammet visas fördelningen över de tio artiklar som bidrar mest till växthusgasutsläppen respektive år. Diagrammets totalsumma skiljer sig därför något från den verkliga totalsumman.

Via upphandling och aktiv avtalsuppföljning finns stora möjligheter till miljövinster. Ett kontinuerligt arbete sker för att finna produkter med låg miljöpåverkan som motsvarar verksamheternas behov. Upphandlingsenheten tillsammans med representanter från olika förvaltningar, referensgrupper, adderar olika produkter till EKOT både när ett nytt avtal drar igång men även under avtalsperioden.

Kartläggning av vilka typer av engångsartiklar som används av Malmö stads verksamheter genomfördes med hjälp av inköpsstatistik och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Inköpsstatistiken har erhållits av berörda leverantörer. Statistiken är för helåret 2019 samt för perioderna 2019-11-01 till 2020-10-31; 2020-11-01 till 2021-10-31 respektive 2021-11-01 till 2022-10-31.

Sannolikt köps en del engångsartiklar in utanför ramavtal. Dessa hamnar utanför statistiken. Artiklar som köps in från avtal utanför Malmö stads egna avtal finns inte med i statistiken. Det finns förmodligen även fler engångsartiklar av plast än dem som utredningen lyckats identifiera. Statistiken inkluderar inte produkter som förbrukas genom inköp av tjänster, så som exempelvis catering. Resultatet kan därför tolkas som att det är minst denna mängd som köps in.

Klimatpåverkan av stadens förbrukning av engångsmaterial beräknades med hjälp av beräkningsfaktorer hämtade från litteraturen (Miljöpåverkan av avfall, IVL 2010). Vikt på artikel har i vissa fall uppskattats vilket gör att felkällor kan förekomma. Vid beräkning har antagande gjorts att hela produkten bestått av plast vilket i vissa fall kunnat medföra en större klimatpåverkan än det faktiska värdet.

Kontaktperson angående statistikunderlaget är Sara Marklund på Miljöförvaltningen.

Kontakt
Senast uppdaterad: 2023-10-31