Gå direkt till sidans innehåll

Territoriella växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 1

Årliga sammanställningar görs av växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område (land- och havsareal) vilket innebär Scope 1 enligt "Greenhouse Gas Protocol" för städer. Uppgifter hämtas från både lokal och nationell databas. Konsumtionsbaserade utsläpp som uppstår utanför Malmös geografiska område ingår därmed inte.

Växthusgasutsläpp för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (kton CO2-ekv)

0

Totalt

1990

1660

1

Totalt

2000

1520

2

Totalt

2005

1470

3

Totalt

2010

2070

4

Totalt

2015

1290

5

Totalt

2019

1020

6

Totalt

2020

870

7

Totalt

2021

921

8

Energi

1990

723

9

Energi

2000

630

10

Energi

2005

669

11

Energi

2010

1290

12

Energi

2015

618

13

Energi

2019

363

14

Energi

2020

289

15

Energi

2021

348

16

Industri

1990

184

17

Industri

2000

182

18

Industri

2005

124

19

Industri

2010

137

20

Industri

2015

130

21

Industri

2019

142

22

Industri

2020

106

23

Industri

2021

106

24

Jordbruk

1990

10,7

25

Jordbruk

2000

8,55

26

Jordbruk

2005

8,05

27

Jordbruk

2010

7,91

28

Jordbruk

2015

7,63

29

Jordbruk

2019

7,64

30

Jordbruk

2020

8,44

31

Jordbruk

2021

8,44

32

Vägtrafik

1990

433

33

Vägtrafik

2000

495

34

Vägtrafik

2005

476

35

Vägtrafik

2010

418

36

Vägtrafik

2015

335

37

Vägtrafik

2019

320

38

Vägtrafik

2020

310

39

Vägtrafik

2021

301

40

Sjöfart, Järnväg och Flyg

1990

133

41

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2000

45,7

42

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2005

30,1

43

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2010

47,2

44

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2015

44,1

45

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2019

44,7

46

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2020

45,2

47

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2021

45,2

48

Arbetsmaskiner

1990

70,8

49

Arbetsmaskiner

2000

50,7

50

Arbetsmaskiner

2005

50,6

51

Arbetsmaskiner

2010

75,5

52

Arbetsmaskiner

2015

74,6

53

Arbetsmaskiner

2019

73,6

54

Arbetsmaskiner

2020

46,2

55

Arbetsmaskiner

2021

46,2

56

Produktanvändning

1990

12,2

57

Produktanvändning

2000

33,5

58

Produktanvändning

2005

45,0

59

Produktanvändning

2010

45,5

60

Produktanvändning

2015

53,0

61

Produktanvändning

2019

47,7

62

Produktanvändning

2020

46,4

63

Produktanvändning

2021

46,4

64

Avfall och Avlopp

1990

88,6

65

Avfall och Avlopp

2000

77,8

66

Avfall och Avlopp

2005

65,5

67

Avfall och Avlopp

2010

44,5

68

Avfall och Avlopp

2015

30,1

69

Avfall och Avlopp

2019

19,7

70

Avfall och Avlopp

2020

18,9

71

Avfall och Avlopp

2021

18,9

Datakälla: Malmö stad och SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

Under år 2021 ökade de direkta växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område med nästan 6 procent jämfört med året innan. Totalt sett har dock utsläppen minskat med drygt 44 procent, eller 740 kiloton koldioxidekvivalenter, sedan år 1990. Den gröna linjen i diagrammet visar Malmös målnivå som, enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 1990 års utsläpp.

År 2020 var ett speciellt år. Vädret var milt vilket resulterade i mindre utsläpp från energisektorn. Dessutom kom coronapandemin i början av år 2020 vilket påverkade till exempel producerande industrier i olika omfattning. Sammantaget blev utsläppen därför låga år 2020. År 2021 ligger därför utsläppen på lite högre nivå än 2020 men samtidigt på en lägre nivå än de gjorde år 2019.

Den största förändringen står energisektorn för, där utsläppen både har ökat och minskat i stor omfattning. Sektorn har år 2021 totalt sett, sedan år 1990, minskat sina utsläpp med 375 kiloton koldioxidekvivalenter, eller 52 procent. År 2010 var det naturgaseldade Öresundsverket i drift och levererade värme till Malmös och Burlövs fjärrvärmenät samt el till hela det nordiska elsystemet. Detta år ökade utsläppen från energisektorn avsevärt. Följande år var Öresundsverket inte i drift lika mycket och år 2017 togs det helt ur drift. Sedan dess har energisektorn ytterligare minskat växthusgasutsläppen.

Den övervägande delen av sektorerna har minskat sina utsläpp sedan år 1990. Avfall och avlopp är den sektor där utsläppen minskat mest procentuellt sett, med drygt 78 procent eller nästan 70 kiloton koldioxidekvivalenter. Utsläppen från Sjöfart, Järnväg och Flyg har minskat med 66 procent, nästan 90 kiloton, medan vägtrafikens utsläpp minskat med 30,5 procent eller 132 kiloton. Industrisektorns utsläpp är nästan 80 kiloton lägre, jordbrukssektorns drygt 2 kiloton lägre och utsläppen från arbetsmaskiner 24,5 kiloton lägre. Däremot har produktanvändningens utsläpp ökat med 280 procent, eller 34 kiloton. Den största ökningen för denna sektor skedde dock mellan år 1990 och 2000.

Koldioxidutsläppen, för sektorerna energi, vägtrafik, sjöfart, järnväg och flyg samt arbetsmaskiner, beräknas med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och finns att tillgå för det senast redovisade året. Uppgifter på koldioxidutsläppen för de andra sektorerna samt övriga växthusgaser hämtas från SMED som genom SMHI tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Dessa uppgifter har en eftersläpning i statistikredovisningen och är inte tillgängliga förrän 1½ år efter årets slut. Siffrorna för det senast redovisade året uppskattas därför med föregående års data från SMED.

Senast uppdaterad: 2023-11-21