Gå direkt till sidans innehåll

Vägtrafikbullerexponering

Nyckeltal SE. 5.1. 5

Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007, 2012 och 2017 har det gjorts beräkningar/bedömningar av antalet boende som utsätts för ljudnivåer som överskrider riktvärdet 60 dBA utomhus vid bostadens fasad.

Vägtrafikbullerexponerade över riktvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (personer)

0

över riktvärde

2012

57500

1

över riktvärde

2017

42500

2

55 dB(A) eller mer

2007

125000

3

55 dB(A) eller mer

2012

126000

4

55 dB(A) eller mer

2017

106000

5

60 dB(A) eller mer

2012

57500

6

60 dB(A) eller mer

2017

42500

7

65 dB(A) eller mer

2007

17000

8

65 dB(A) eller mer

2012

16500

9

65 dB(A) eller mer

2017

6300

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Antalet personer som exponeras för ljudnivåer från vägtrafiken som överskrider riktvärdena utomhus vid bostadens fasad har minskat. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika ut vid de tre kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten inte är helt jämförbara. De ger dock en indikation på hur bullersituationen är i Malmö.

De långsiktiga målen för åtgärdsprogrammen mot buller är och har varit att de riktvärden som gäller för buller ska uppfyllas för alla i Malmö, vilket ännu inte är fallet. För att dessutom uppnå det som beskrivs i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", en god ljudmiljö där Malmöborna kan känna frihet från buller, krävs ytterligare insatser än de som ingår i åtgärdsprogrammen.

Trenden visa antal personer som utsätts för ljudnivåer över 60 dBA. De som utsätts för de högre ljudnivåerna ingår även i antalet för de lägre ljudnivåerna. Vid kartläggningen år 2007 gjordes ingen bedömning av antalet personer som utsattes för ljudnivåer på 60 dB(A) eller mer.

Senast uppdaterad: 2022-07-12