Gå direkt till sidans innehåll

Förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus

Nyckeltal SE. 5.1. 5

Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007, 2012 och 2017 har det gjorts en bedömning av antalet utomhusmiljöer vid förskolor och grundskolor som inte klarar ljudnivåriktvärdena.

Antal förskolor och grundskolor där bullerriktvärdena inte klaras.

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2007
Senaste värdet:
86 stycken (2017)
Utgångsvärde:
121 stycken (2007)

Kommentar

Antalet förskolor och skolor som inte klarade bullerriktvärdena minskade totalt sett med 35 stycken mellan år 2007 och 2017. Det totala antalet förskolor ökade under samma period från 254 till 319 stycken medan antalet grundskolor ökade från 99 till 115 stycken. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika ut vid de tre kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten inte är helt jämförbara. De ger dock en indikation på hur bullersituationen är i Malmö.

Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2014-2018 är att det vid minst fyra förskolor/skolor ska vidtas åtgärder mot buller. Under år 2014 -17 gjordes inga åtgärder på detta område. Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2009-2013 var att vid fem förskolor/skolor skulle åtgärder mot buller vidtagits. Det uppnåddes tyvärr inte då endast två åtgärdades under femårsperioden.

Trafikbuller vid skolgårdar har analyserats utifrån att riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå, inte ska överskridas på mer än 20 % av ytan. Vid de tidigare kartläggningarna skulle riktvärdet 55 dBA vara uppfyllt på hela ytan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12