Gå direkt till sidans innehåll

Trafikbuller

Delområde SE. 5. 1

Statistik baserat på de tre bullerkartläggningar som utförts i Malmö redovisas här. Malmöbornas trafikbullerexponering, ljudmiljön utomhus på förskolor, skolor och gröna områden samt boende som berörs av bullerskyddsåtgärder visas.

Antalet personer som är utsatta för trafikbuller minskade lite mellan år 2007 och 2017 när det gäller buller från vägtrafiken. Däremot ökade antalet utsatta personer något mellan år 2012 och 2017 när det gäller buller från tågtrafiken.

Antalet förskolor och skolor med dålig ljudmiljö utomhus minskade mellan år 2007 och 2017 från 121 till 86 stycken. För trafikbuller vid skolgårdar gäller 55 dBA ekvivalentnivå som riktvärde, vid den senaste kartläggningen skulle detta vara uppfyllt på 80 procent av ytan, inte hela som vid tidigare kartläggningar.

Det är svårt att avgöra hur ljudmiljön i "lugna" grönområden har förändrats från år 2007 till år 2017 då analyserna gjorts på olika sätt samtidigt som antalet områden som analyserats har utökats avsevärt. Dock har den senaste analysen för första gången visat att fler områden har bedömts ha godkänd ljudmiljö än de som bedömts ha dålig.

De Malmöbor som varit berörda av bullerskyddsåtgärder har varierat mellan 88 och 533 stycken per år under perioden 2009-2017. Inte något år har antalet som berörs av bullerskyddsåtgärder nått upp till målet på 600 personer per år.

Målen i åtgärdsprogrammet mot buller uppfylldes inte under programperioden 2014-2018. Målen i det tidigare åtgärdsprogrammet uppfylldes tyvärr inte heller under dess programperiod 2009-2013.

Senast uppdaterad: 2022-07-12