Gå direkt till sidans innehåll

Bullerskyddsåtgärder

Nyckeltal SE. 5.1. 4

Åtgärder för att skydda Malmöborna mot buller görs inom ramen för åtgärdsprogrammen mot buller. Malmö stad följer upp åtgärdsprogrammen årligen och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal boende i Malmö berörda av genomförda bullerskyddsåtgärder

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2009

154

1

Totalt

2010

206

2

Totalt

2011

89

3

Totalt

2012

273

4

Totalt

2014

533

5

Totalt

2015

333

6

Totalt

2016

88

7

Totalt

2017

90

8

Fönsteråtgärder

2009

87

9

Fönsteråtgärder

2010

104

10

Fönsteråtgärder

2011

89

11

Fönsteråtgärder

2012

183

12

Fönsteråtgärder

2014

533

13

Fönsteråtgärder

2015

333

14

Fönsteråtgärder

2016

88

15

Fönsteråtgärder

2017

90

16

Övriga bullerskyddsåtgärder

2009

67

17

Övriga bullerskyddsåtgärder

2010

102

18

Övriga bullerskyddsåtgärder

2011

0

19

Övriga bullerskyddsåtgärder

2012

90

20

Övriga bullerskyddsåtgärder

2014

0

21

Övriga bullerskyddsåtgärder

2015

0

22

Övriga bullerskyddsåtgärder

2016

0

23

Övriga bullerskyddsåtgärder

2017

0

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Under det senaste åtgärdsprogrammet, som gällde år 2014-2018, genomfördes bullerskyddsåtgärder som berörde totalt 1044 stycken boende. Under det första åtgärdsprogrammet, vilket gällde år 2009-2013, genomfördes åtgärder som totalt sett berörde 722 stycken boende i Malmö.

Målen för åtgärdsprogrammen mot buller har varit att 3000 boende ska vara berörda av gjorda bullerskyddsåtgärder under programperioderna vilka båda omfattar fem år. Detta innebär att fördelat på antalet år så bör åtgärder som berör 600 boende genomföras årligen, vilket illustreras av det gröna fältet i diagrammet ovan.

För år 2018 går det ej att få uppgifter på antal boende i fastigheter och det går därför ej att uppskatta hur många personer som varit berörda av bullerskyddsåtgärder. En fastighet fick detta år bidrag. Under år 2018 sänktes även hastigheten i stora områden i Malmö. Men hur många som berörs av dessa åtgärder, och har fått lägre bullernivåer, har inte utretts utan kommer att kunna ses först vid nästa bullerkartläggning år 2022.

Arbete pågår inom den kommunala organisationen med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram avseende buller.

Senast uppdaterad: 2022-07-12