Gå direkt till sidans innehåll

Buller

Huvudområde SE. 5

Buller är den typ av ljud som känns störande och som en helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Inom fokusområdet "trafikbuller" visar fler nyckeltal på positiva trender än de som visar på negativa. Antalet trafikbullerexponerade över riktvärden i Malmö minskar för vägtrafik men ökar för tågtrafik. Både antalet förskolor och skolor med dålig ljudmiljö utomhus samt ”lugna” grönområden som är bullerutsatta minskar, men analyserna har dock inte gjorts på samma sätt genom åren. Nyckeltalet över genomförda bullerskyddsåtgärder visar negativ trend i Malmö och åtgärdsarbetet har inte nått upp till uppsatta målsättningar i åtgärdsprogrammen mot buller.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "besvär av buller" uppvisar negativa trender. Andelen Malmöbor som upplever störande ljud i och omkring bostaden minskar något men uppgår fortfarande till en tredjedel av invånarna. Andelen som störs av trafikbuller ökar och speciellt när det gäller vägtrafikbuller där 55 procent upplevde sig mer eller mindre störda år 2012 jämfört med cirka 30 procent år 2000.

Inom fokusområdet "tysta områden" uppvisar de flesta nyckeltal inga förändringar medan ett visar på negativ trend. I de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö har ljudnivån sedan år 1998 varit oförändrad eller möjligen minskat något när det gäller ekvivalent ljudnivå medan de ökat avseende maximal ljudnivå. I de tysta områdena i kommunens yttre delar är både den ekvivalenta och maximala ljudnivån oförändrad mellan år 2005 och 2020.

Senast uppdaterad: 2023-11-22