Gå direkt till sidans innehåll

Vattendragsindex för fisk

Nyckeltal SE. 6.3. 6

Utifrån de inventeringar av fisk som genomförs i vattendrag kring Malmö bedöms vid varje tillfälle den ekologiska statusen för fisk i vattendragen. Här redovisas de bedömningar som gjorts i inventeringsrapporterna.

Ekologisk status för fisk i vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Bra

2008

1

1

Bra

2011

1

2

Bra

2022

1

3

God

2008

1

4

God

2011

1

5

God

2022

1

6

Måttlig

2008

2

7

Måttlig

2011

1

8

Måttlig

2016

3

9

Måttlig

2022

3

10

Otillfredsställande

2008

4

11

Otillfredsställande

2011

2

12

Otillfredsställande

2016

3

13

Otillfredsställande

2022

4

14

Dålig

2008

1

15

Dålig

2011

4

16

Dålig

2016

2

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den ekologiska statusen i de små vattendragen kring Malmö har möjligen förbättrats något sedan år 2008. Vid den senaste inventeringen år 2022 var det inte någon lokal som bedömdes ha dålig ekologisk status. Vid de tre tidigare inventeringarna har minst en lokal och som mest fyra lokaler fått denna bedömning. Dock är det fortfarande endast en lokal som bedömts ha god ekologisk status.

Trenden visar antalet lokaler med bra ekologisk status det vill säga klass 1 "Hög ekologisk status" samt klass 2 "God ekologisk startus" enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Ingen lokal i Malmös mindre vattendrag har fått bedömningen "Hög ekologisk status".

Ett vattendragsindex togs fram på uppdrag av Naturvårdsverket och publicerades år 2007. Det tidigaste inventeringarna som gjorts på uppdrag av Miljöförvaltningen innehåller därför ej denna bedömning. I Vattendrags-IndeX (VIX) ingår sex parametrar för att mäta generell påverkan för fisk i rinnande vatten: 1 Sammanlagd täthet av öring och lax; 2 Andel toleranta individer; 3 Andel lithofila individer (arter som leker på grus och sten); 4 Andel toleranta arter; 5 Andel intoleranta arter; 6 Andel laxfiskarter som reproducerar sig på lokalen. Se ytterligare information i inventeringsrapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20