Gå direkt till sidans innehåll

Bottenfauna i vattendrag

Nyckeltal SE. 6.3. 5

Inventeringar av bottenlevande organismer har utförts vid tre tillfällen på uppdrag av Miljöförvaltningen. Resultaten från dessa undersökningar av bottenfaunan redovisas här.

Antal arter i vattendrag kring Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Medelvärde

1991

14

1

Medelvärde

2009

25

2

Medelvärde

2021

22

3

Risebergabäcken Riseberga

1991

14

4

Risebergabäcken Riseberga

2009

20

5

Risebergabäcken Riseberga

2021

13

6

Risebergabäcken Käglinge

1991

18

7

Risebergabäcken Käglinge

2009

17

8

Risebergabäcken Käglinge

2021

17

9

Riseberga Jägershill

2009

17

10

Riseberga Jägershill

2021

23

11

Oxiediket

2009

21

12

Oxiediket

2021

24

13

Sege å L Mölleberga

2009

39

14

Sege å L Mölleberga

2021

36

15

Sege å Skabersjö

2009

32

16

Sege å Skabersjö

2021

29

17

Tygelsjöbäcken

1991

10

18

Tygelsjöbäcken

2009

22

19

Tygelsjöbäcken

2021

18

20

Bunkeflodiket

2009

28

21

Bunkeflodiket

2021

19

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Denna inventering av bottenfauna i Malmös bäckar har endast utförts tre gånger under en tidsrymd på trettio år och dessutom inventerades endast tre lokaler år 1991 medan åtta lokaler undersöktes år 2009 och 2021. Det går därför ej att dra några egentliga slutsatser om trender och förändringar. Totalt sett hittades dock färre arter år 2021, 66 stycken, jämfört med år 2009, 72 stycken. Trenden visar medelvärdet av antalet arter per plats, vilket år 1991 var 14 arter. Generellt uppvisade lokalerna vid inventeringen år 2021 utarmade och artfattiga förhållanden och tåliga arter dominerade i antal framför renvattenkrävande arter.

Vid en jämförelse mellan år 2009 och 2021 av artantalet syns en minskning vid fem lokaler: Risebergabäcken vid Riseberga, Sege å vid Lilla Mölleberga, Sege å vid Skabersjödammen, Tygelsjöbäcken samt Bunkeflodiket. Vid två lokaler syns en ökning: Risebergabäcken vid Käglinge och Oxiediket. Lokalen vid Risebergabäcken vid Jägershill visar ingen förändring. Skillnaderna är dock inte stora men någon tydlig förbättring i artantalet kan alltså inte ses.

Undersökningarna år 2009 och 2021 utfördes vid åtta lokaler i vattendragen kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de östra delarna av kommunen. Två lokaler finns i Sege å som på vissa ställen rinner längs kommungränsen. En lokal finns i Oxiediket som rinner i kommunens sydöstra del vid Oxie. Både Risebergabäcken och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt utlopp vid Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna finns i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Senast uppdaterad: 2023-11-20