Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE. 6.2. 1

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Medelvärde

1995

613

1

Medelvärde

1996

279

2

Medelvärde

1997

329

3

Medelvärde

1998

827

4

Medelvärde

1999

696

5

Medelvärde

2000

538

6

Medelvärde

2001

384

7

Medelvärde

2002

710

8

Medelvärde

2003

237

9

Medelvärde

2004

687

10

Medelvärde

2005

310

11

Medelvärde

2006

651

12

Medelvärde

2007

599

13

Medelvärde

2008

380

14

Medelvärde

2009

243

15

Medelvärde

2010

700

16

Medelvärde

2011

544

17

Medelvärde

2012

328

18

Medelvärde

2013

275

19

Medelvärde

2014

409

20

Medelvärde

2015

350

21

Medelvärde

2016

241

22

Medelvärde

2017

331

23

Medelvärde

2018

276

24

Medelvärde

2019

706

25

Medelvärde

2020

378

26

Medelvärde

2021

484

27

Medelvärde

2022

378

28

Sege å

1995

503

29

Sege å

1996

236

30

Sege å

1997

293

31

Sege å

1998

679

32

Sege å

1999

604

33

Sege å

2000

467

34

Sege å

2001

307

35

Sege å

2002

585

36

Sege å

2003

203

37

Sege å

2004

580

38

Sege å

2005

262

39

Sege å

2006

532

40

Sege å

2007

477

41

Sege å

2008

316

42

Sege å

2009

192

43

Sege å

2010

609

44

Sege å

2011

466

45

Sege å

2012

285

46

Sege å

2013

229

47

Sege å

2014

320

48

Sege å

2015

289

49

Sege å

2016

199

50

Sege å

2017

273

51

Sege å

2018

237

52

Sege å

2019

633

53

Sege å

2020

330

54

Sege å

2021

420

55

Sege å

2022

326

56

Tygelsjöbäcken

1995

52,4

57

Tygelsjöbäcken

1996

25,8

58

Tygelsjöbäcken

1997

26,5

59

Tygelsjöbäcken

1998

95,3

60

Tygelsjöbäcken

1999

60,1

61

Tygelsjöbäcken

2000

48,3

62

Tygelsjöbäcken

2001

54,5

63

Tygelsjöbäcken

2002

83,1

64

Tygelsjöbäcken

2003

26,6

65

Tygelsjöbäcken

2004

72,8

66

Tygelsjöbäcken

2005

32,7

67

Tygelsjöbäcken

2006

76,6

68

Tygelsjöbäcken

2007

76,4

69

Tygelsjöbäcken

2008

44,2

70

Tygelsjöbäcken

2009

35,8

71

Tygelsjöbäcken

2010

63,6

72

Tygelsjöbäcken

2011

50,8

73

Tygelsjöbäcken

2012

28,4

74

Tygelsjöbäcken

2013

30,7

75

Tygelsjöbäcken

2014

53,6

76

Tygelsjöbäcken

2015

41,9

77

Tygelsjöbäcken

2016

28,9

78

Tygelsjöbäcken

2017

41,4

79

Tygelsjöbäcken

2018

27,2

80

Tygelsjöbäcken

2019

51,5

81

Tygelsjöbäcken

2020

31,5

82

Tygelsjöbäcken

2021

46,0

83

Tygelsjöbäcken

2022

38,3

84

Skumparpsdiket

1995

38,2

85

Skumparpsdiket

1996

12,5

86

Skumparpsdiket

1997

5,32

87

Skumparpsdiket

1998

36,1

88

Skumparpsdiket

1999

23,1

89

Skumparpsdiket

2000

15,1

90

Skumparpsdiket

2001

16,5

91

Skumparpsdiket

2002

30,0

92

Skumparpsdiket

2003

5,96

93

Skumparpsdiket

2004

24,9

94

Skumparpsdiket

2005

10,0

95

Skumparpsdiket

2006

28,9

96

Skumparpsdiket

2007

30,2

97

Skumparpsdiket

2008

15,2

98

Skumparpsdiket

2009

11,6

99

Skumparpsdiket

2010

22,4

100

Skumparpsdiket

2011

21,5

101

Skumparpsdiket

2012

11,0

102

Skumparpsdiket

2013

12,7

103

Skumparpsdiket

2014

27,0

104

Skumparpsdiket

2015

15,5

105

Skumparpsdiket

2016

10,8

106

Skumparpsdiket

2017

16,4

107

Skumparpsdiket

2018

10,9

108

Skumparpsdiket

2019

19,2

109

Skumparpsdiket

2020

14,5

110

Skumparpsdiket

2021

16,4

111

Skumparpsdiket

2022

11,5

112

Bunkeflodiket

1995

19,6

113

Bunkeflodiket

1996

4,63

114

Bunkeflodiket

1997

3,69

115

Bunkeflodiket

1998

16,9

116

Bunkeflodiket

1999

8,46

117

Bunkeflodiket

2000

7,23

118

Bunkeflodiket

2001

5,55

119

Bunkeflodiket

2002

12,2

120

Bunkeflodiket

2003

1,54

121

Bunkeflodiket

2004

9,06

122

Bunkeflodiket

2005

4,91

123

Bunkeflodiket

2006

13,5

124

Bunkeflodiket

2007

14,9

125

Bunkeflodiket

2008

4,77

126

Bunkeflodiket

2009

3,59

127

Bunkeflodiket

2010

5,32

128

Bunkeflodiket

2011

5,23

129

Bunkeflodiket

2012

3,22

130

Bunkeflodiket

2013

2,27

131

Bunkeflodiket

2014

8,19

132

Bunkeflodiket

2015

3,27

133

Bunkeflodiket

2016

2,16

134

Bunkeflodiket

2017

0,72

135

Bunkeflodiket

2018

1,26

136

Bunkeflodiket

2019

2,10

137

Bunkeflodiket

2020

2,36

138

Bunkeflodiket

2021

1,43

139

Bunkeflodiket

2022

2,58

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Kvävetransporten via samtliga vattendrag låg år 2022 under respektive medelvärde för perioden 2010-2021. Någon tydlig trend kan ej ses för utförsel av kväve via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

Under år 2019 var kvävetransporten för både Sege å och Tygelsjöbäcken hög och kväveutförseln har inte varit så stor sedan år 2010 för dessa båda vattendrag. Enligt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsrapport för 2019 beror den höga kvävetransporten på en kombination av hög vattenföring och höga halter under delar av året. De höga kvävehalterna under första kvartalet 2019 var troligen en effekt av kvarhållen näring i marken från torråret 2018 vilken kom ut i vattensystemet först under vintern.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965.

Svedala avloppsreningsverk ligger en bit uppströms i Segeåns vattendragssystem. Uppgifterna för Sege å i det redovisade diagrammet inbegriper utsläppen från avloppsreningsverket. Enligt Segeåns recipientkontroll utgör avloppsreningsverkets utsläpp av kväve omkring 3 % av mängden som släpps ut vid mynningen.

SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 2010 och framåt. Flödesdata för åren dessförinnan är beräknade med tidigare versioner av modellen och därför ej helt jämförbara med de senare värdena.

Senast uppdaterad: 2023-10-10