Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp till vatten

Delområde SE. 6. 2

Beräkningar av näringsämnestillförseln till Öresund från olika källor görs årligen och visas här. Även utsläppen av orenat avloppsvatten, antalet oljeutsläpp i Malmös vattenområde samt marint mikroskräp kring Skåne redovisas.

Kväve -och fosforbelastningen från vattendragen i Malmös närhet varierar mycket mellan åren och uppvisar inga tydliga trender men är avseende fosfor möjligen något minskande under de senare åren.

En totalt sett minskad belastning på Öresund av närsalter från kommunens avloppsreningsverk visar på en positiv trend även om kväveutsläppen har börjat öka under senare år. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett en väldigt varierande trend, mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år.

Oljeutsläppen inom Malmös havsområde har sedan år 2013 åren uppgått till mellan ett och fem stycken, förutom år 2021 då de var sju, efter att under år 2010-2012 legat på noll. Marint mikroskräp undersöktes för första gången år 2015 längs Skånes kust och koncentrationerna var generellt högre i Öresund än längs Skånes syd- och östkust.

I Malmös miljömål framhålls att ekosystemen i hav och vattendrag ska skyddas och att utsläpp av föroreningar och avfall samt läckage av näringsämnen ska minimeras. För att åstadkomma detta krävs ytterligare arbete med att minska tillförseln av exempelvis bekämpningsmedel, kväve och fosfor från marker som vattendragen avvattnar. Dessutom behöver åtgärder vidtas i staden så att bräddvattenmängderna kan minska.

Senast uppdaterad: 2023-11-27