Gå direkt till sidans innehåll

Fosforutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE. 6.2. 2

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1995

12,7

1

Totalt

1996

8,12

2

Totalt

1997

7,42

3

Totalt

1998

14,3

4

Totalt

1999

8,92

5

Totalt

2000

9,70

6

Totalt

2001

5,12

7

Totalt

2002

13,3

8

Totalt

2003

5,43

9

Totalt

2004

12,7

10

Totalt

2005

6,89

11

Totalt

2006

10,3

12

Totalt

2007

16,8

13

Totalt

2008

8,11

14

Totalt

2009

4,70

15

Totalt

2010

12,0

16

Totalt

2011

12,8

17

Totalt

2012

7,51

18

Totalt

2013

4,22

19

Totalt

2014

7,46

20

Totalt

2015

6,83

21

Totalt

2016

4,82

22

Totalt

2017

6,94

23

Totalt

2018

5,02

24

Totalt

2019

8,39

25

Totalt

2020

6,46

26

Totalt

2021

9,72

27

Totalt

2022

6,52

28

Sege å

1995

11,0

29

Sege å

1996

6,60

30

Sege å

1997

6,30

31

Sege å

1998

12,5

32

Sege å

1999

7,60

33

Sege å

2000

8,90

34

Sege å

2001

4,20

35

Sege å

2002

12,2

36

Sege å

2003

4,70

37

Sege å

2004

11,5

38

Sege å

2005

5,90

39

Sege å

2006

9,00

40

Sege å

2007

15,5

41

Sege å

2008

7,20

42

Sege å

2009

4,10

43

Sege å

2010

11,2

44

Sege å

2011

11,9

45

Sege å

2012

7,10

46

Sege å

2013

3,70

47

Sege å

2014

6,70

48

Sege å

2015

6,20

49

Sege å

2016

4,20

50

Sege å

2017

6,30

51

Sege å

2018

4,60

52

Sege å

2019

7,70

53

Sege å

2020

6,10

54

Sege å

2021

8,90

55

Sege å

2022

6,10

56

Tygelsjöbäcken

1995

0,50

57

Tygelsjöbäcken

1996

0,63

58

Tygelsjöbäcken

1997

0,55

59

Tygelsjöbäcken

1998

0,99

60

Tygelsjöbäcken

1999

1,00

61

Tygelsjöbäcken

2000

0,59

62

Tygelsjöbäcken

2001

0,67

63

Tygelsjöbäcken

2002

0,83

64

Tygelsjöbäcken

2003

0,57

65

Tygelsjöbäcken

2004

0,77

66

Tygelsjöbäcken

2005

0,67

67

Tygelsjöbäcken

2006

0,91

68

Tygelsjöbäcken

2007

1,01

69

Tygelsjöbäcken

2008

0,70

70

Tygelsjöbäcken

2009

0,44

71

Tygelsjöbäcken

2010

0,57

72

Tygelsjöbäcken

2011

0,66

73

Tygelsjöbäcken

2012

0,32

74

Tygelsjöbäcken

2013

0,38

75

Tygelsjöbäcken

2014

0,59

76

Tygelsjöbäcken

2015

0,51

77

Tygelsjöbäcken

2016

0,48

78

Tygelsjöbäcken

2017

0,51

79

Tygelsjöbäcken

2018

0,36

80

Tygelsjöbäcken

2019

0,61

81

Tygelsjöbäcken

2020

0,30

82

Tygelsjöbäcken

2021

0,59

83

Tygelsjöbäcken

2022

0,34

84

Skumparpsdiket

1995

0,91

85

Skumparpsdiket

1996

0,58

86

Skumparpsdiket

1997

0,31

87

Skumparpsdiket

1998

0,34

88

Skumparpsdiket

1999

0,21

89

Skumparpsdiket

2000

0,17

90

Skumparpsdiket

2001

0,22

91

Skumparpsdiket

2002

0,23

92

Skumparpsdiket

2003

0,11

93

Skumparpsdiket

2004

0,31

94

Skumparpsdiket

2005

0,28

95

Skumparpsdiket

2006

0,32

96

Skumparpsdiket

2007

0,22

97

Skumparpsdiket

2008

0,15

98

Skumparpsdiket

2009

0,056

99

Skumparpsdiket

2010

0,19

100

Skumparpsdiket

2011

0,15

101

Skumparpsdiket

2012

0,066

102

Skumparpsdiket

2013

0,100

103

Skumparpsdiket

2014

0,15

104

Skumparpsdiket

2015

0,11

105

Skumparpsdiket

2016

0,13

106

Skumparpsdiket

2017

0,11

107

Skumparpsdiket

2018

0,052

108

Skumparpsdiket

2019

0,072

109

Skumparpsdiket

2020

0,051

110

Skumparpsdiket

2021

0,23

111

Skumparpsdiket

2022

0,064

112

Bunkeflodiket

1995

0,26

113

Bunkeflodiket

1996

0,31

114

Bunkeflodiket

1997

0,27

115

Bunkeflodiket

1998

0,45

116

Bunkeflodiket

1999

0,11

117

Bunkeflodiket

2000

0,043

118

Bunkeflodiket

2001

0,034

119

Bunkeflodiket

2002

0,089

120

Bunkeflodiket

2003

0,050

121

Bunkeflodiket

2004

0,100

122

Bunkeflodiket

2005

0,050

123

Bunkeflodiket

2006

0,072

124

Bunkeflodiket

2007

0,070

125

Bunkeflodiket

2008

0,057

126

Bunkeflodiket

2009

0,100

127

Bunkeflodiket

2010

0,075

128

Bunkeflodiket

2011

0,052

129

Bunkeflodiket

2012

0,024

130

Bunkeflodiket

2013

0,031

131

Bunkeflodiket

2014

0,019

132

Bunkeflodiket

2015

0,021

133

Bunkeflodiket

2016

0,0098

134

Bunkeflodiket

2017

0,023

135

Bunkeflodiket

2018

0,0087

136

Bunkeflodiket

2019

0,0050

137

Bunkeflodiket

2020

0,0038

138

Bunkeflodiket

2021

0,0074

139

Bunkeflodiket

2022

0,022

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via Sege å och Tygelsjöbäcken låg år 2021 under respektive medelvärde för perioden 2010-2021. För Bunkeflodiket och Skumparpsdiket låg fosfortransporten över medelvärdet för samma period. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via de fyra vattendragen. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965.

Svedala avloppsreningsverk ligger en bit uppströms i Segeåns vattendragssystem. Uppgifterna för Sege å i det redovisade diagrammet inbegriper utsläppen från avloppsreningsverket. Enligt Segeåns recipientkontroll utgör avloppsreningsverkets utsläpp av fosfor omkring 3 % av mängden som släpps ut vid mynningen.

SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 2010 och framåt. Flödesdata för åren dessförinnan är beräknade med tidigare versioner av modellen och därför ej helt jämförbara med de senare värdena.

Senast uppdaterad: 2023-10-10